Lưu Trữ

CÔNG BỐ THÔNG TIN 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

  
    Số:        /2011/VNECO9-CBTT
      V/v: “CBTT BCTC Quý 3/2011                            Nha trang, ngày 20 tháng 10 năm 2011
             
 
Kính gửi:    - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
                                                 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
  1. Tên công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
  2. Mã chứng khoán: VE9
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 06 – Hùng Vương - Lộc Thọ - Nha Trang – Khánh Hòa.
  4. Điện thoại: 058.3525.886          Fax: 058.3522.394
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Trương Văn Sanh là người được ủy quyền CBTT.
  6. Nội dung của thông tin công bố:
(1)   Bảng cân đối kế toán (theo mẫu B01a-DN);
(2)   Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (theo mẫu B02a-DN);
(3)   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo mẫu B03a-DN);
(4)   Bản thuyết minh BCTC (theo mẫu B09a-DN);
(5)   Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái:
Lợi nhuận sau thuế TNDN Q3/2011 là: (593.688.948) đồng và lợi nhuận sau thuế TNDN Q3/2010 là: 248.099.418 đồng. Chênh lệch là: 841.788.366 đồng.
Nguyên nhân chênh lệch: Về tình hình kinh doanh của khối dịch vụ trong kỳ không có gì biến động. Nhưng do trong Q3/2011 doanh thu các công trình xây lắp giảm (Q3/2011: 7.148.779.938 và Q3/2010: 9.119.127.476 đồng). Vì thế Lợi nhuận sau thuế TNDN  trong Q3/2011 giảm so với Q2/2010.
  1. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: http:/www/vneco9.com; http://www.hnx.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.
 
                                                                                              NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
Nơi nhận:
-         Như trên.
-         Lưu: P.TCKT; P.TH
Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 7089