Lưu Trữ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ III

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
 VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :           /2011/QTCT-VE9
Nha Trang, ngày 01 tháng 10 năm 2011

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Qúy III năm 2011

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

 
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của HĐQT:

STT
Thành viên HĐQT
Chức vụ
Số buổi họp tham dự
Tỷ lệ
Lý do không tham dự
1
Nguyễn Văn Duỵ
Chủ tịch
1
100%
 
2
Thái Bá Tuấn
Thành viên
1
100%
 
3
Phạm Trung Lân
Thành viên
1
100%
 
4
Nguyễn văn Cải
Thành viên độc lập không điều hành
1
100%
 
5
Hồ Văn Quang
Thành viên độc lập không điều hành
1
100%
 
6
Nguyễn Phương Duy          
Thành viên độc lập không điều hành
1
100%
 

 
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Trong quí 3 năm 2011, HĐQT thường xuyên giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT giao thông qua các cuộc họp của HĐQT. HĐQT giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch SXKD đưa ra định hướng chỉ đạo đối với Ban giám đốc trong việc điều hành công ty. Ban giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết của HĐQT, thực hiện đúng theo các quy định của công ty và pháp luật hiện hành của Nhà nước.
Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện đúng định hướng và đưa các công việc cụ thể về quản lý, sản xuất, đầu tư.
Ban giám đốc luôn chấp hành nghiêm chỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
 
-          Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có tiểu ban.
II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT
 
Số nghị quyết
 
Ngày
 
Nội dung
1
160/2011/NQHĐQT-VNECO9
18/07/2011
Về việc chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt cho Cổ đông tỷ lệ 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800đồng)
2
162/2011/NQHĐQT-VNECO9
18/07/2011
Bãi nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối vơi ông Mai Tự Thúy
3
163/2011/NQHĐQT-VNECO9
18/07/2011
Chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tại Công ty cổ phần du lịch xanh Nha Trang cho Công ty TNHH Nhật Linh với số Lượng là 2.000.000 cổ phần (Hai triệu cổ phần) giá chuyển nhượng là 10.000 đồng/cp, tổng giá chuyển nhượng là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ)

 
III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:
-          Giao dịch cổ phiếu:

STT
Người thực hiện giao dịch
Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn
Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
Số cổ phiếu
Tỷ lệ
Số cổ phiếu
Tỷ lệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không
 

 
Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
 
 
 
Nguyễn Văn Dụy

 
 
 
Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 7261