CBTT BCTC Quý 1 năm 2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận giảm (lỗ) trên 10% so với cùng kỳ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

 
 
 


        Số:   ……/2021/VNECO9-CBTT

      V/v: “CBTT BCTC Quý 1 năm 2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận giảm (lỗ) trên 10% so với cùng kỳ”.                            

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 
 
 


Nha Trang, ngày 20 tháng  4  năm 2021

                                          Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

                                                     - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

  1. Tên công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
  2. Mã chứng khoán: VE9
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 20, đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ - Tp. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.
  4. Điện thoại: 0258.3525 886          Fax: 0258.3522 394
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Ngọc Anh.
  6. Loại thông tin công bố: ( ) 24 giờ, (  ) 72 giờ, (  ) Yêu cầu, () Bất thường, (X) Định kỳ.
  7. Nội dung của thông tin công bố:

7.1  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được lập ngày 18 tháng 4 năm 2021 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.

7.2  Nội dung giải trình chênh lệch lỗ (giảm) trên 10% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ:

LNST Q1.2021 là: (591.232.669)đồng và LNST Q1.2020 là : (2.650.873.842)  đồng nguyên nhân chênh lệch lỗ giảm trên 10% của Q1.2021 so với Q1.2020 là do Chi phí Quản lý doanh nghiệp năm Q1.2021 giảm nhiều so với Q1.2020.

8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: http://www.vneco9.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

                                                                                                      NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

-        Như trên.

-        Lưu: P.TH, Vp Cty.

 

                                                                                             Trần Ngọc Anh

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 880