ĐHĐCĐ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 
I.                   Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2013.
Năm 2013, là năm kinh tế thể giới tiếp tục hồi phục chậm và chưa thực sự bền vững. Nhìn chung kinh tế trong nước đã từng bước ổn định. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn, và vẫn chịu ảnh hưởng của những tác động không thuận lợi của nền kinh tế.
Trong hoạt động sản xuất xây lắp, đa số với các công trình có tổng mức đầu tư lớn, Chủ đầu tư không bố trí vốn kịp thời cho các hợp đồng đã được ký kết, việc vay vốn tín dụng ngân hàng gặp nhiều khó khăn, chi phí lãi vay đã giảm nhưng khả năng tiếp cận nguồn vốn vay không dễ, việc thanh toán của Chủ đầu tư cho các khối lượng công việc đã hoàn thành chậm so với hợp đồng dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn thấp, chi phí sử dụng vốn cao hơn dự tính. Đây vãn là những vấn đề thách thức trong năm 2014 cho các doanh nghiệp xây dựng trong đó có VNECO 9.
Trong hoạt động dịch vụ cho thuê phòng nghỉ (khách sạn), mặc dù tình hình kinh tế nói chung gặp nhiều khó khăn, doanh thu vẫn đạt được 114% kế hoạch và cao hơn năm 2012.
Tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2013 có những điểm cơ bản sau:
  1. Về sản xuất, kinh doanh trong xây lắp và dịch vụ:
1.1. Sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp:
Công ty đã tích cực triển khai các hợp đồng xây lắp còn lại của năm 2012 cùng với tăng cường và thực hiện thường xuyên công tác tìm kiếm thêm thị trường và đấu thầu các công trình xây dựng. Nhờ vậy, mặc dù bị ảnh hưởng của tình hình kinh tế nói chung, ngành xây lắp nói riêng, doanh thu trong lĩnh vực xây lắp vẫn vượt kế hoach và đạt 103% và vượt trội so với năm 2012 là 137,58%, năm 2011 là hơn 5 lần .
-          Các công trình đã được ghi nhận doanh thu trong năm 2013:

DZ 110 KV An Biên-Vĩnh Thuận
8.485.220.423
TBA 110 KV Bình Son - Nhánh Rẽ
1.517.961.491
Trạm 220kV Nha Trang (MR)
955.613.951
ĐZ 110KV Đăk Nông- Đắk Mil
-9.422.635
ĐZ 220KV Bà Rịa -Vũng Tàu
6.022.212.714
khu phức hợp nhà máy và DV Lioa - Bắc Ninh
4.398.601.305
Cải Tạo Nâng Cấp ĐZ110kV Vũng Long - Vũng Liêm
217.970.245
Khách Sạn Xanh Nha Trang
14.833.243.161
CT: Kép điện tại điểm dan C Buôn Wing
317.802.727
CT XD KS Xanh Nha Trang 2_phần thân phần thô
13.415.430.000
CT XD KS Xanh Nha Trang 2_phần điện nước
20.229.730.000
CT XD KS Xanh Nha Trang 2_phần điện nhẹ
5.718.142.265
CTXD KS Xanh Nha Trang 2_phần hoàn thiện
41.162.161.953
Gói số 17: Nhánh rẽ cáp ngầm 35KV và TBA 2X630KA
2.718.626.364
ĐZ 220 KV Duyên Hải Trà Vinh
2.373.033.315
ĐZ 110 KV Giồng Trôm -Bình Đại Bến Tre
254.918.717
ĐZ 110 KV Bình Đức -Gò Công Tây -Gò Công
5.280.957.340
ĐZ 110 KV Mỹ Tho 2-Long An
1.121.105.455
ĐZ 500 KV Mỹ Phước -Cầu Bông
1.911.745.254
NH SEABANK
44.545.454
Thuê Mặt Bằng  Showroom Lioa
240.000.000
ĐZ 110 KV Trà Nóc -Long Hòa -Cần Thơ
295.979.624

-           Công trình đã nghiệm thu nhưng chưa ghi nhận doanh thu: không
-          Tiến độ thi công các công trình: tương đối chậm so với yêu cầu do vướng đền bù, giải phóng mặt bằng:
-          Kịp thời nghiệm thu công trình, hạng mục công trình đã thi công hoàn thành. Riêng gói thầu điện nước và một số hạng mục gói hoàn thiện chưa được kịp thời.
-          Tỷ lệ trúng thầu/dự thầu: Công ty tham gia dự thầu 30 gói, số gói trúng thầu: 3 gói với giá trị 60,726 tỷ
-          Giá trị các gói chỉ định thầu:
+ Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam giao: 11,219 tỷ
+ Công ty Cp du lịch xanh Nha Trang giao: 98,447 tỷ
Do một số gói thầu Chủ đầu tư chưa có nguồn cung cấp vốn kịp thời, nê đã ảnh hưởng đến việc lập và thực hiện tiến độ thi công.
-          Các công trình gối đầu cho năm 2014:
ĐVT: triệu đồng

1
Khu phức hợp LiOA - Bắc Ninh
               5.807
 Giá trị còn lại theo Hợp đồng, chuyển tiếp từ năm 2010
2
ĐZ 220KV B Rịa - Vũng Tàu
              19.427
 Giá trị còn lại theo Hợp đồng, chuyển tiếp từ năm 2007
3
ĐZ 110KV An Biên - Vĩnh Thuận
              20.387
 Giá trị còn lại theo Hợp đồng, chuyển tiếp từ năm 2013
4
Cải tạo ĐZ 110KV Bình Đức – Gò Công
                  667
 Giá trị còn lại theo Hợp đồng, chuyển tiếp từ năm 2013
5
TBA 110 KV Bình Sơn và nhánh rẽ
              14.279
 Giá trị còn lại theo Hợp đồng, chuyển tiếp từ năm 2013
6
NXT TBA 220KV Phan Thiết
               8.924
 Hợp đồng năm 2013 thực trong năm 2014
 
Tổng Cộng
            69.491
 

 
 
-          Công tác thanh toán và thu hồi vốn thi công:                     Đvt: triệu đồng

Stt
Tên công trình
Đã xuất HĐ
Đã thu được
Số tiền còn phải thu
Kế hoạch thu nợ
Ghi chú
1
TBA 110 Kv Bình Sơn – Nhánh rẽ
1.669
 
1.335
 
Chờ giải ngân
(đã trừ tiền tạm ứng đợt này).
2
ĐZ 110 KV An Biên – Vĩnh Thuận
9.333
3.453
3.079
 
Đã đầy đủ thủ tục, chờ giải ngân. (đã trừ tiền tạm ứng đợt này)
3
ĐZ 110 KV Vĩnh Long – Vũng Liêm
3.782
3.365
416
Chờ vốn
 
4
ĐZ 110 KV Bình Đức – Gò Công Tây – Gò Công
5.809
 
4.356
 
Đã đầy đủ thủ tục, chờ giải ngân. (đã trừ tiền tạm ứng đợt này)
5
TBA 500 KV Ô Môn
28.749
18.062
7.987
 
Đã đầy đủ thủ tục, chờ giải ngân. (đã trừ tiền tạm ứng)
6
TBA 220 KV Phan Thiết
18.320
11.651
1.585
 
Đã đầy đủ thủ tục, chờ giải ngân. (đã trừ tiền tạm ứng đợt này)
7
TBA 220 KV Nha Trang – Mở Rộng
1.051
 
1.051
 
Đã đầy đủ thủ tục
 
Tổng cộng
 
 
19.809
 
 

 
 
1.2.Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ:
- Tình hình khách lưu trú: Tổng số ngày khách: 36.901, trong đó khách quốc tế: 27.789; tỷ
lệ khách lẻ chiếm 1,89 %, khách đoàn 98,11%
- Công suất phòng (bình quân): 73,47%
- Doanh thu: 14,85 tỷ, giá vốn dịch vụ: 4,74 tỷ, lợi nhuận gộp: 10,11 tỷ; tỷ suất LN gộp trên
doanh thu: 68,08%.
- Doanh thu thực hiện so với kế hoạch cả năm: 114%
- Dự kiến lưu trú và công suất phòng của năm 2014: dự kiến lưu trú: 37,500 ngày khách, dự
kiến công suất phòng: 80%
- Tình hình lao động, việc làm: ổn định.
- Tình hình cải tạo và nâng cấp phòng nghỉ, nhà hàng: Chưa nâng cấp sữa chữa.
- Tình hình khiếu nại của khách hàng: không có khiếu nại của khách hàng.
Nhìn chung, việc thực hiện các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ chỉ tiêu doanh thu) dù không đạt kế hoạch nhưng vẫn cao gấp nhiều lần so với năm 2012. Kết quả kinh doanh năm 2013 như sau:
   Doanh thu (hoạt động sản xuất kinh doanh):             131.505.579.123 đ. Đạt 103% kế hoạch, gấp 1,37 lần năm 2012.
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:                              11,538 tỷ/15,1 tỷ đạt 76,16%
Thuế TNDN hiện hành :                                                 4,080 tỷ
Lợi nhuận sau thuế:                                                                    7,538 tỷ / 11,3 tỷ đạt 66,77%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:                                                      1.046,83 đ/cp
2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN CÔNG TY GÓP VỐN ĐẦU TƯ
2.1. Dự án đầu tư xây dựng công trình Khách sạn xanh Nha Trang 2 (GREEN WORD HOTEL NHA TRANG)
Bám sát tiến độ thi công của từng hạng mục, từng phần việc, VNECO 9 đã chủ động đề xuất với Chủ đầu tư điều chỉnh kịp thời theo hướng rút ngắn thời gian thi công nhằm sớm đưa công trình vào khai thác. VNECO 9 cũng tham gia tích cực vào việc chọn đối tác là các tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án theo hình thức có lợi nhất. Đến thời điểm này Dự án đã hoàn tất phần đầu tư xây dựng, trang thiết bị nội, ngoại thất, công tác tổ chức nhân sự và đào tạo, sẳn sàng cho việc đón khách lưu trú và một số dịch vụ khác. Phần khối lượng công việc hoàn tất còn lại không đáng kể. Hiện Khách sạn đã đón khách vào ngày 15 tháng 01 năm 20014. Dự kiến khai trương vào ngày 02/04/2014.
2.2. Dự án đầu tư xây dựng khai thác mỏ nước khoàng TUBONG
Là đơn vị chủ yếu trong việc thực hiện Dự án này, VNECO 9 đã tiến hành các thủ tục cần thiết để được cấp phép khai thác trong thời gian sớm nhất. Đến nay đã thực hiện xong việc thông giếng khoan TB3 thôn Tân Phước, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và đang thực hiện công tác quan trắc theo quy định tại giếng khoan này.
2.3. Dự án thăm dò mỏ địa nhiệt tại Hội Vân – Phù Cát – Bình Định.
Bộ TN&MT đã có quyết định cấp phép thăm dò nước khoáng nóng Hội Vân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Trên cơ sở đó Công ty cổ phần điện địa nhiệt LiOA đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định và Sở TN&MT tỉnh Bình Định về chương trình và khối lượng thăm dò nguồn nước khoáng nóng. Đến nay Công ty cổ phần điện địa nhiệt LiOA đang tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý cho Dự án này.
3.      Về hoạt động trên thị trường chứng khoán.
Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán.  
 
4.      Hoạt động của Hội đồng quản trị.
-          Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 gồm các thành viên:
1. Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch
2. Nguyễn Văn Dụy – Phó Chủ tịch
3. Vũ Thị Thanh Nga – Thành viên
4. Nguyễn Văn Cải – Thành viên
5. Hồ Văn Quang – Thành viên
Hoạt động của HĐQT trong năm 2013.
HĐQT đã triệu tập ĐHĐCĐ, dự thảo chương trình họp, thông báo và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.
HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phê chuẩn: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2012 đã được kiểm toán; phân phối, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động sxkd năm 2012; thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty; các chỉ tiêu tài chính năm 2013; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để đánh giá kết quả cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đồng thời ra Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Theo sát tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của nền kinh tế và giá cả vật tư, dịch vụ. Đặc biệt trong năm 2013, nhằm đưa Dự án đầu tư và xây dựng công trình Khách sạn xanh Nha Trang có địa chỉ tại 44 Nguyễn Thị Minh Khai – Nha Trang sớm vào hoạt động, khai thác, HĐQT đã có những chỉ đạo cho Ban Giám đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục do VNECO 9 đảm nhận. Đề xuất với Chủ đầu tư có những giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn và điều chỉnh, bổ sung, thay đổi một số hạng mục thuộc phần kiến trúc cho xứng tầm với qui mô trong khu vực.
HĐQT đều tổ chức họp thường kỳ theo các hình thức phù hợp để nghe Giám đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo.
Hoạt động quản trị Công ty dần được đi đúng vào Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.
Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2013 là Công ty TNHH kiểm toán FAC – CN Nha Trang. Hiện Báo cáo đã được kiểm toán xong và đã gửi cho các cơ quan chức năng.
Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.
Việc Công bố thông tin theo quy định cũng đã được Chủ tịch HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.
5.      Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.
Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức 3 cuộc họp, trong đó không có cuộc họp nào được họp theo hình thức họp trên điện thoại.
Nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2013:
1.  Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
-        Nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt.
2.  Các Nghị quyết khác:
Nghị quyết về trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phê chuẩn: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào  ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán; phân phối, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động sxkd năm 2013; thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty; các chỉ tiêu tài chính năm 2014; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
 
Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành.
Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.  
Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.  
Hàng quý, Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHĐCĐ.
6.      Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý.
Nhìn chung các Cán bộ quản lý đã có sự mẫn cán trong công việc và đã tham mưu cho Giám đốc kịp thời và hiệu quả.  
7.      Các kế hoạch dự kiến trong tương lai.
  1. Định hướng phát triển
1.1.   Phát huy mọi tiềm năng và nổ lực, đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, sản xuất kinh doanh của Công ty phải đem lại lợi nhuận và cổ tức ngày càng tăng, đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư.
1.2.   Hướng tới sự phát triển bền vững của Công ty, với môi trường làm việc thân thiện, năng động và sáng tạo, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển các năng lực cá nhân và tạo dựng sức mạnh tập thể để để giữ vững và phát triển thương hiệu VNECO 9.
1.3.   Giữ vững các mối quan hệ với các Chủ đầu tư hiện có. Chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt cho mãng xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng ...; xây dựng các mối liên kết thực hiện các gói thầu để vươn lên đảm nhận các công trình tương xứng.
1.4.   Mở rộng hợp tác với tất cả các đối tác, đặc biệt là các đối tác có tiềm năng trong lĩnh vực đầu tư vào các dự án đã và đang thực hiện, lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ du lịch. Giữ vững tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại Công ty cổ phần du lịch xanh Nha Trang.
1.5.   Khi thị trường chứng khoán thuận lợi, tiến hành việc Phát hành và chào bán (kể cả chào bán riêng lẻ) 5.000.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000đ/cp để tiếp tục đầu tư vào DA Khách sạn Xanh Nha Trang 2 và bổ sung cho ngân sách của các năm sau cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng đồng thời để chuẩn bị điều kiện về vốn theo quy định để tham gia vào giao dịch trên sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh
  1. Một số chỉ tiêu kế kế hoạch năm 2014:
 
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, DOANH THU:
                                                                                                                  ĐVT: triệu đồng

STT
Nội dung hợp đồng
 Giá Trị Hợp Đồng ( chưa VAT)
 Giá trị KL thực hiện đến T12/2013
 Kế Hoach thực hiện năm 2014
 Ghi Chú
1
Khu phức hợp LiOA - Bắc Ninh
                 51.879
               46.072
               5.807
 Giá trị còn lại theo Hợp đồng, chuyển tiếp từ năm 2010
2
DA44MK_Phần thô
                 68.880
               61.454
               7.426
 Khối lượng đã hoàn thành chưa làm thủ tục nghiệm thu , ghi nhận doanh thu 2014.
3
DA44MK_điện nước
                 28.087
               20.229
               7.858
 Khối lượng đã hoàn thành chưa làm thủ tục nghiệm thu , ghi nhận doanh thu 2014.
4
DA44MK_điện nhẹ
                  6.223
                5.718
                  505
 Khối lượng đã hoàn thành chưa làm thủ tục nghiệm thu , ghi nhận doanh thu 2014.
5
DA44MK_Hoàn thiện
                 48.230
               41.162
               7.068
 Khối lượng đã hoàn thành chưa làm thủ tục nghiệm thu , ghi nhận doanh thu 2014.
6
ĐZ 220KV B Rịa - Vũng Tàu
                 36.925
               17.498
              19.427
 Giá trị còn lại theo Hợp đồng, chuyển tiếp từ năm 2007
7
ĐZ 110KV An Biên - Vĩnh Thuận
                 28.872
                8.485
              20.387
 Giá trị còn lại theo Hợp đồng, chuyển tiếp từ năm 2013
8
Cải tạo ĐZ 110KV Bình Đức – Gò Công
                  7.133
                5.280
                  667
 Giá trị còn lại theo Hợp đồng, chuyển tiếp từ năm 2013
9
TBA 110 KV Bình Sơn và nhánh rẽ
                 15.796
                1.517
              14.279
 Giá trị còn lại theo Hợp đồng, chuyển tiếp từ năm 2013
10
NXT TBA 220KV Phan Thiết
                  8.924
 
               8.924
 Hợp đồng năm 2013 thực trong năm 2014
11
Khách sạn xanh
 
 
              15.000
 
12
Thuê mặt bằng showroom
 
 
                  240
 
13
Tìm kiếm thêm
 
 
              13.700
 
 
Tổng Cộng
             300.949
           207.415
          121.288
 

 
 
 KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH – KINH DOANH
Vốn Điều lệ:                                                                      72.000.880.000 đồng.      
Hạn mức vay vốn ngân hàng (cả bảo lãnh):                      70.000.000.000 đồng

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:
121.606.772.966
         Trong đó:
 
   - xây dưng:      
108.606.772.966
   - dịch vụ khách sạn và du lịch:
              13.000.000.000
Giá vốn hàng bán:      
              96.302.461.000
Trong đó:
 
   - xây dựng:
              89.282.461.000
   - Dịch vụ khách sạn và du lịch
                7.020.000.000
         Lợi nhuận thuần:
              25.304.311.966
         Chi phí tài chính (lãi vay):         
                2.700.000.000
         Chi phí quản lý DN:
                7.500.000.000
         Lợi nhuận kế toán trước thuế:         
              15.104.311.966
         Thuế TNDN:
                3.776.077.991
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.          
              11.328.233.974
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:
                             1.573
Cổ tức (dự kiến):
11%

Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, HĐQT đề ra các giải pháp để quản lý, chỉ đạo, điều hành SXKD như sau:
2.1.   Đẩy mạnh hoạt động xây dựng (bao gồm xây dựng điện và xây dựng dân dụng – công nghiệp), củng cố nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch đảm bảo đạt doanh thu như kế hoạch và tạo cơ sở cho những năm sau.
2.2.   Tiếp tục thực hiện việc tìm đối tác để chuyển nhượng QSD đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 06 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.
2.3.   Thực hiện việc bán các tài sản gồm: QSD đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 22-24 đường số 52 phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh; QSD đất tại 7A106 ấp 7, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để có thêm nguồn vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.4.   Có kế hoạch thu hút lao động kỹ thuật có khinh nghiệm, nhất là lao động trong ngành xây lắp điện và xây dựng dân dụng để có đủ lực lượng đảm nhận các công trình lớn khi trúng thầu. Đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc, dụng cụ, phù hợp với yêu cầu của hoạt động xây lắp để nâng cao năng lực thi công, đủ sức cạnh tranh với các nhà thầu khác.
2.5.   Chủ động đấu thấu tìm kiếm công trình xây dựng nhằm đảm bảo doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động nhưng phải đảm bảo đúng chủ trương phát triển thị trường và có hiệu quả.s
2.6.   Ban Điều hành phải xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh cụ thể cho từng gói thầu và phải cân đối được với kế hoạch ngân sách của năm. Phải xây dựng được kế hoạch ngân sách, kế hoạch tài chính cụ thể của năm 2014 và các năm sau.
2.7.   Đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu xây dựng Phần thân – Phần thô, các gói thầu điện nước, điện nhẹ của công trình Khách sạn xanh Nha Trang 2.
2.8.   Hạn chế tối đa các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản, bất động sản và các khoản đầu tư khác không trực tiếp phục vụ SXKD.
2.9.   Xây dựng phương án và có chính sách cụ thể để tăng cường công tác thu hồi vốn và các khoản công nợ một cách có hiệu quả. Có biện pháp sử dụng tốt nhất các nguồn vốn tự có và giảm thiểu sử dụng vốn vay.
2.10.                    Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của HĐQT; soát xét, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các qui chế nội bộ để các qui chế này thực sự là các công cụ quản lý hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.  
 
TM Hội đồng quản trị
           Chủ tịch
 

Images/News/201431115222944442/Bao-cao-hoat-dong-cua-HDQT_2014.doc

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 4291