ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Vui lòng dowload file bên dưới

_Văn bản và nghị quyết của ĐGĐCĐ năm 2016:

www.mediafire.com/download/weooh5z38816ums/BienbanvaNghiQuyetDHDCD2016.pdf

_Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2016 :

Images/News/201431115241466917/Thong-bao-moi-hop-DHDCD-2016-Gui-Co-dong.doc

_Báo cáo ban kiểm soát 2015:

Images/News/201431115241466917/Bao-cao-Ban-Kiem-soat-2015.doc

_Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2016:

Images/News/201431115241466917/Bao-cao-hoat-dong-cua-HDQT_2016.doc

_Tờ trình của HDQT tại DHCD thường niên 2016:

Images/News/201431115241466917/To-trinh-cua-HDQT-tai-DHCD-thuong-nien-2016.doc

 

_Báo cáo ban kiểm soát 2015:

Images/News/201431115241466917/Bao-cao-Ban-Kiem-soat-2015.doc

_Thông báo mời họp DHCD nam 2016:

Images/News/201431115241466917/Thong-bao-moi-hop-DHDCD-2016-Gui-Co-dong.doc

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 3726