ĐHĐCĐ

MẪU THÔNG BÁO MỜI HOP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO9
Trân trọng kính mời
Quý cổ đông :
Số cổ phần nắm giữ:
Địa chỉ :
Tham dự họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
 
Thời gian :    8 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 28/4/2017.
Địa điểm  :    Hội trường tầng 2 Khách sạn GREEN WORLD HOTEL, số 44 - đường Nguyeãn Thò Minh Khai, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khaùnh Hoøa, Việt Nam.
Nội dung thông qua :
-         Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
-         Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
-         Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán.
-         Phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016;
-         Các chỉ tiêu tài chính năm 2017;
-         Lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
-         Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022
-         Về việc chuyển nhượng tài sản Công ty đã đầu tư.
-         Sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp năm 2014.
     Trân trọng !
 
                                                                                         Nha Trang ngày 16 tháng 4 năm 2017
Lưu ý :                                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
-   Quý cổ đông dự họp mang theo thư mời họp này, CMND/hộ chiếu                                        P. CHỦ TỊCH

Và giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu được nhận (Nếu là
Người khác đi thay) để nhận tài liệu .
Tài liệu phục vụ cuộc họp:Truy cập trang web:
www.vneco9.com/ĐHĐCĐ/Đại hội đồng cổ đông năm 2017
 từ ngày 16/4/2017 để biết thêm thông tin .
-   Xác nhận tham dự đại hội gửi bưu điện về Công ty trước ngày 20/4/2017
Hoặc gửi theo số Fax : 0583.522394; Số Điện thoại: 0583.525886    
Hoặc địa chỉ email sanhqb@gmail.com (nếu file hình ảnh)                                                       
 
 
Ghi chú:   Trường hợp không dự họp được, cổ đông cỏ thể ủy quyền cho các thành viên của Hội đồng Quản trị có tên sau:            
1.       Ông:  Nguyễn Chí Linh  - Chủ tịch HĐQT         Số CMND : 101455123; Ngày cấp: 24/9/2003; Nơi cấp: Hà nội
2.       Ông: Nguyễn Văn Dụy  -  Giám đốc Công ty; Số CMND : 225088342; Ngày cấp: 11/11/2005; Nơi cấp: Khánh Hòa
               

 

                 * Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi về dự họp.
Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 3283