ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

_Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát trong năm tài chính 2016:Images/News/201443892978745/Bao-cao-Ban-Kiem-soat-2016.pdf

Báo Cáo Hoạt Động Của Hội Đồng Quảng Trị ( Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ):Images/News/201443892978745/Bao-cao-hoat-dong-cua-HDQT_tai-DHCD--2017.doc

VE9 BCTC kiểm toán năm 2016:

www.mediafire.com/file/lajdoj72yl2rv95/VE9_BCTC_KIEMTOAN_2016.pdf

_Chương Trinh họp DHDCD năm 2017:

www.mediafire.com/file/wtm0wx6dxtpadaq/Chuong+trinh+hop+DHDCD+2017.xlsx

_Giấy xác nhận dự họp DHCD năm 2017:Images/News/201431115241466917/giay-xac-nhan-du-hop.doc

_Giấy uỷ quyền dự họp DHCD năm 2017:Images/News/201431115241466917/giay-UQ-du-hop-2017.doc

_GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ỨNG CỬ VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022:Images/News/201431115241466917/Ung-cu-bau-cu-DHDCD-VE9.doc

_QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬTHÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  (Nhiệm kỳ 2017 - 2022):Images/News/201443892978745/Quy-che-bau-cu.doc

_Dự thảo điều lệ sửa đổi theo luật doanh Nghiệp 2014:Images/News/201431115241466917/Du-thao-Dieu-le-sua-doi-theo-Luat-DN-2014.doc

 

_Đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu:

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 5228