ĐHĐCĐ

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thưởng niên năm 2024.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG VNECO 9

                Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

  • Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 27/04/2024.
  • Địa điểm: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  • Nội dung chính:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;

- Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;

- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

  • Tài liệu cuộc họp: Quý Cổ đông truy cập trang web: www.vneco9.com từ ngày 05/04/2024.
  • Xác nhận dự họp: Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận dự họp hoặc Uỷ quyền dự họp cho một trong số các thành viên của HĐQT Công ty/người khác (trường hợp không thể tham dự) theo mẫu trong “Tài liệu phục vụ cuộc họp” về Phòng Tổng hợp của Công ty theo đường bưu điện, hoặc fax về số 0258.3522394 trước ngày 21/04/2024 (nếu là bản cứng) hoặc gửi bản mềm về địa chỉ email: trananhvneco9@gmail.com.
  • Đăng ký dự họp: Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

1.   Thông báo mời họp (đối với Quý Cổ đông chưa lưu ký);

2.   Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;

3.   Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự họp).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng!

                                                                      Nha Trang, ngày 05 tháng 04 năm 2024

      TM. Hội đồng quản trị

                                                                                               Chủ tịch                                                                                                                             (đã ký tên và đóng dấu)

 

 

 

                                                                                     NGUYỄN MINH BIÊN

 

 Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi về dự họp.

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 56