ĐHĐCĐ

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20A/2024/CV-VNECO9        

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nha Trang, ngày 12 tháng 03 năm 2024

 
 

 

 

 

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

 

Kính gửi:  Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

 

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Trụ sở chính: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại:    0583525886                       Fax: 0583522394

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Mã chứng khoán: VE9

Loại chứng khoán:   Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP                          

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2024

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27 tháng 04 năm 2024

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tại Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Nội dung họp:

Phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán; Các chỉ tiêu tài chính năm 2024; Phương hướng hoạt động của Công ty cho năm 2024 và các năm tiếp theo; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

 

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK Hà Nội;

- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 79