ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

_ Thông báo về ngày  đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu :www.mediafire.com/file/taude0yhaoyp3lr/New_Doc_2019-06-05_15.57.44.pdf/file

_ Dự Thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ  VNECO9 2019: www.mediafire.com/file/d6vckboy7xf8m9p/D%25E1%25BB%25B0_TH%25E1%25BA%25A2O_Nghi_quyet_DHDCD_VNECO9_2019.docx/file

_ Tờ Trình Số 1 của HDQT tại DHCD thường niên 2019 : www.mediafire.com/file/yqlycfo4ud502jw/To_trinhso__01_cua_HDQT_tai_DHCD_thuong_nien_2019.doc/file

_ Báo cáo tài chính năm 2018 : www.mediafire.com/file/vv9tj2si8oq1sox/20190411090654.pdf/file

_Giấy UQ dự họp 2019: www.mediafire.com/file/8fscwli5zed1nnx/giay_UQ_du_hop_2019.doc/file

_Giấy xác nhận dự họp ĐHĐCĐ TN năm 2019 : www.mediafire.com/file/u3b32g4b49qw319/giay_xac_nhan_du_hop_DHDCD_TN_nam_2019.doc/file

_ Thông Báo Mời Họp ĐHĐCĐ 2019 : www.mediafire.com/file/lle8b10la2wldm2/Thong_bao_moi_hop_DHDCD_2019.doc/file

_Dự Thỏa Báo Cáo Hoạt Động của HDQT 2018: www.mediafire.com/file/yyq3wut64aw4tja/D%25E1%25BB%25B0_TH%25E1%25BA%25A2O_Bao_cao_hoat_dong_cua_HDQT_2018.docx/file

 _ Chương trình họp ĐHĐCĐ 2019 :www.mediafire.com/file/7a87ajcanjgfs5o/Chuong_trinh_hop_DHDCD_2019.xlsx/file

_Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu:www.mediafire.com/file/1zlbbp772ubsv4t/New_Doc_2019-02-27_09.53.13.pdf/file

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 727