ĐHĐCĐ

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

 _ Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2018 : www.mediafire.com/file/q567sxtzbst7o7u/Chuong_trinh_hop_DHDCD_2018.xlsx

_ Nghị Quyết ĐHĐCĐ VNECO9 2018 : www.mediafire.com/file/0747o3a15pb1766/Nghi_quyet_DHDCD_VNECO9_2018.docx

_ Quy chế nội bộ quản trị công ty VE9 : www.mediafire.com/file/01d37zb3waaq48b/QUY_CHE_NOI_BO_QUAN_TRI_CONG_TY_VE9.docx

_ Tờ trình miễn nhiệm và bầu BS TV HĐQT T4 2018 : www.mediafire.com/file/ip058vs42woe7vl/To_trinh_mien_nhiem_va_bau_bs_tv_HDQT_t4_2018.doc

_ Điều lệ VE9 theo TT95 : www.mediafire.com/file/ikvf2ctv4n6vr4w/Dieu_le_VE9_theo_TT95.docx

_ Tờ trình 1 của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2018 : www.mediafire.com/file/ny8zgple58h3f71/To_trinh_1_cua_HDQT_tai_DHCD_thuong_nien_2018.doc

_ Ứng cử bầu cử ĐHĐCĐ VE9 : www.mediafire.com/file/rt5ruhmcfktksbf/Ung_cu_bau_cu_DHDCD_VE9.doc

_Quy chế bầu cử : www.mediafire.com/file/wgc8fa46a1xl2w5/Quy_che_bau_cu.doc

_Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHCĐ năm 2018 : www.mediafire.com/file/dheifrb051hu3ax/Bao_cao_hoat_dong_cua_HDQT_tai_DHCD__2018.doc

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 1536