ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

_VE9_BCTC_Kiểm toán 2017 & CBTT_BCTC: www.mediafire.com/file/z88gnnrel8qnhl6/VE9_CBTT_BCTC.pdf

_CBTT_ BCTC Quý 4 năm 2017:www.mediafire.com/file/3h65embepwh26it/VE_CBTT_BCTC_Q4_17.pdf

_VE9 BCTC Quý 4 năm 2017: www.mediafire.com/file/2x08k6u9e2y5z1w/VE9_BCTC_Q4_17.pdf

_CBTT_ BCTC Quý 3 năm 2017: www.mediafire.com/file/o036wwd17v4d450/CBTT_BCTC_Q3_17.pdf

_VE9 BCTC Quý 3 năm 2017: www.mediafire.com/file/98yrcd24dk3jjbe/VE9_BCTC_Q3_2017.xls

_VE9 BCTC Quý 3 năm 2017:www.mediafire.com/file/0cldd8zv6ijpoc3/VE9_BCTC_Q3_17.pdf

_Báo cáo KQ giao dịch mua cổ phiếu ông Nguyễn Công Quyền 2017: www.mediafire.com/file/ivfm5fx3d849g4h/Bao%20cao%20KQ%20giao%20dich%20mua%20cp%20o%20Nguyen%20Cong%20Quyen%202017.pdf

_VE9 BCQT 6 tháng đầu năm 2017 dạng đầy đủ Final :www.mediafire.com/file/8jis43i0oa4oadw/VE9-BCQT_6_thang_dau_nam_2017_dang_day_du_Final.pdf

_VE9 BCQT 6 tháng đầu năm 2017 dạng không đầy đủ Final :www.mediafire.com/file/kx0jmmu5icvo10v/VE9-BCQT_6_thang_dau_nam_2017_dang_khong_day_du_Final.pdf

 _VE9 BCTC Quý 2 năm 2017: www.mediafire.com/file/bw8q2xy35bvllbl/VE9_BCTC_Q2_17.pdf

_Dự thảo Nghị quyết DHDCD lấy ý kiến bằng VB _ 2017: www.mediafire.com/file/83yhgjaahau9203/Du_thao_Nghi_quyet_DHDCD_lay_y_kien_bang_VB_2017.doc

_Tờ trình thay đổi chỉ tiêu kinh doanh 2017:www.mediafire.com/file/72trqt9ycpxn65b/To_trinh_thay_doi_chi_tieu_kinh_doanh_2017.docx

_Tờ trình kế hoạch phân phối LN 2017_PA1:www.mediafire.com/file/r25qobrv5tewtpx/To_trinh_ke_hoach_phan_phoi_LN_2017_PA1.docx

_PHLCII-1 thay đổi trụ sở:www.mediafire.com/file/wgtn77ot8lrfsrw/PHLCII-1_thay_doi_tru_so.docx

_Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản  2017_NA:www.mediafire.com/file/dddj8pqog29e9y3/Phieu_lay_y_kien_bang_van_ban__2017_NA.doc

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 3540