ĐHĐCĐ

ĐHCĐ NĂM 2015

 _Phương án sáp nhập cty DLX vào VNECO9:Images/News/201431115241466917/Phuong-an-Sap-nhap-DLXanh-vao-VE9.pdf

_Tờ trình của HĐQT:Images/News/201431115241466917/To-trinh-HDQT.pdf

_Tờ trình của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2015:Images/News/201431115241466917/To-Trinh-DHDCD-Thuong-Nien.pdf

_Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2015:Images/News/201431115241466917/BB-DHDCD_2015.pdf

_Nghị quyết  của ĐHĐCĐ thường niên 2015: Images/News/201431115241466917/VE9_NQDHDCD_2015.pdf

_ Báo cáo hoạt động của HĐQT 2015:Images/News/201431115241466917/Bao-cao-hoat-dong-cua-HDQT_2015.doc

_Trương trình họp ĐHĐCĐ 2015:Images/News/201431115241466917/Chuong-trinh-hop-DHDCD-2015.xls

 _Dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:Images/News/201431115241466917/Du-thao-NQ_DHDCD-thuong-nien-nam-2015.doc

_Báo cáo Vneco9:www.mediafire.com/view/acu4hogia9n2z51/Bao_cao_Vneco9_(draft).pdf

_Báo cáo hợp nhất  - Vneco9:www.mediafire.com/view/jl00de5vniuaduk/Bao_cao_hop_nhat_-_Vneco9_(draft).pdf

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 1550