vneco9 Thiết kế website Green hotel Nha Trang Khách sạn GreenhotelNhaTrang Green hotel Nha Trang
Tin tức

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
________
 
Số: 15/2013/NQ-VNECO9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
__________________________
 
Nha Trang, ngày 09 tháng 04 năm 2013
 
           
NGHỊ QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc phê duyệt Tờ trình của HĐQT
tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
 
 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
 
-  Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm  tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 đã được kiểm toán;
- Căn cứ vào tờ trình số 14/2013/TT-HĐQT ngày 08/04/2013 của HĐQT về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2012 đã được kiểm toán; trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động sxkd năm 2012; các chỉ tiêu tài chính năm 2013; chào bán và phát hành cổ phiếu và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về các nội dung  tại cuộc họp thường niên năm 2013được tổ chức vào ngày 09/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông đã được biểu quyết thông qua,
 
QUYẾT NGHỊ
 
Điều 1. Thông qua và phê duyệt Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2012 đã được kiểm toán.
Điều 2.Thông qua Phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012.
TT
Chỉ tiêu
Tỷ lệ phân phối
 Thành tiền
1
Tổng LN kế toán trước thuế năm nay
 
    5.636.290.471
2
Thuế TNDN phải nộp năm nay
 
    1.037.789.855
3
Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm nay
 
    4.598.500.616
4
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang
 
       400.000.000
5
Lợi nhuận sau thuế được phân phối
 
    4.998.500.616
6
Phương án phân phối
 
 
 
 + Quỹ dự phòng tài chính
1,8%
        87.485.301
 
 + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
2,5%
      124.962.515
 
 + Cổ tức 6% (600đ/cp)
86,4%
   4.320.052.800
 
 + Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi
5,0%
      250.000.000
 
 + Thưởng ban điều hành
2,4%
      120.000.000
 
 + Thù lao cho HĐQT hoạt động chuyên trách hoặc không trức tiếp điều hành
1,9%
        96.000.000
 
Cộng
100%
   4.998.500.616
 
Điều 3. Thù lao các thành viên HĐQT trực tiếp điều hành, Thư ký công ty và Ban kiểm soát:
Khoản thù lao này không trích từ lợi nhuận sau thuế mà được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của Luật Thuế TNDN.
Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng: 2.000.000 đồng/tháng; Thư ký công ty: được tính theo thù lao của Tổ Chuyên viên giúp việc HĐQT; Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng, thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.
Điều 4. Phê duyệt chủ trương phát hành cổ phiếu ra công chúng:
Để bổ sung vốn cho Dự án Khách sạn Xanh 2 tại 44 Nguyễn Thị Minh Khai do trượt giá và hạn chế giải ngân vốn cho dự án bằng vốn vay, bổ sung vốn lưu động nhằm hạn chế khoản vay ngân hàng ĐHĐCĐ phê duyệt:
Tùy vào tình hình thị trường chứng khoán, khi thuận lợi thì tiến hành việc Phát hành và chào bán (kể cả chào bán riêng lẻ) 5.000.000 cp với mệnh giá 10.000đ/cp để tiếp tục đầu tư vào DA Khách sạn Xanh Nha Trang 2 và bổ sung cho ngân sách của các năm sau cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng đồng thời để chuẩn bị điều kiện về vốn theo quy định để tham gia vào giao dịch trên sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh.
Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành và thời điểm phát hành.
Điều 5. Phê duyệt việc Lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán phát hành
ĐHĐCĐ phê duyệt việc Đăng ký lưu ký bổ sung tại TTLKCK Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội số cổ phiếu nói tại Điều 4 của Nghị quyết này.
Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục liên quan để lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành.
Điều 6. Về các chỉ tiêu tài chính năm 2013.
Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các chỉ tiêu tài chính của năm 2013 như sau:          
Vốn Điều lệ:                                                                      72.000.880.000 đồng.  
Vốn điều lệ sẽ thay đổi (tăng) tùy thuộc vào thành công của cổ phiếu phát hành.  
Hạn mức vay vốn ngân hàng (cả bảo lãnh):                      70.000.000.000 đồng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:
121.606.772.966
         Trong đó:
 
   - xây dưng:      
108.606.772.966
   - dịch vụ khách sạn và du lịch:
              13.000.000.000
Giá vốn hàng bán:      
              96.302.461.000
Trong đó:
 
   - xây dựng:
              89.282.461.000
   - Dịch vụ khách sạn và du lịch
                7.020.000.000
         Lợi nhuận thuần:
              25.304.311.966
         Chi phí tài chính (lãi vay):         
                2.700.000.000
         Chi phí quản lý DN:
                7.500.000.000
         Lợi nhuận kế toán trước thuế:         
              15.104.311.966
         Thuế TNDN:
                3.776.077.991
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.          
              11.328.233.974
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:
                             1.573
Cổ tức (dự kiến):
11%
 
Điều 7. Sửa đổi Điều lệ Công ty
Nếu việc phát hành cổ phiếu thành công thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 5, Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn thực tế và theo Luật Chứng khoán.
Điều 8. Về lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo tài chính bán niên năm 2013 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
      Điều 9. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 căn cứ Quyết nghị thi hành.
                            
Nơi nhận:
-          Cơ quan Đại diện UBCKNN tại thành phố Hồ Chí Minh;
-          Sở Giao dịch CK Hà Nội;
-          Lưu Thư ký Công ty, VP.
         TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 4984