Green hotel Nha Trang Khách sạn Thiết kế website GreenhotelNhaTrang vneco9 Green hotel Nha Trang
Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN QUÝ 3 NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
  
    Số:          /2013/VNECO9-CBTT
      V/v: “CBTT BCTC Quý 3/2013                            Nha Trang, ngày 18  tháng  10  năm 2013
             
 
Kính gửi:    - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
                                                 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
  1. Tên công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
  2. Mã chứng khoán: VE9
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 06 – Hùng Vương - Lộc Thọ - Nha Trang – Khánh Hòa.
  4. Điện thoại: 058.3525.886          Fax: 058.3522.394
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Ngọc Anh là người được ủy quyền CBTT.
  6. Nội dung của thông tin công bố:
6.1  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được lập ngày 18 tháng 10 năm 2013 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
6.2  Nội dung giải trình (chênh lệch trên 10% LNST so với cùng kỳ năm ngoái):
Lợi nhuận sau thuế TNDN Q3/2013 là: 427.699.488 đồng và lợi nhuận sau thuế TNDN Q3/2012 là: 828.355.028 đồng. Chênh lệch là: 400.655.540 đồng.
Nguyên nhân chênh lệch: Lợi nhuận sau thuế Q3/2013 giảm so với lợi nhuận sau thuế Q3/2012 là do doanh thu xây lắp giảm dẫn đến lợi nhuận kế toán sau thuế cũng giảm.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: http://www.vneco9.com; http://www.hnx.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.
 
                                                                                              NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
Nơi nhận:
-          Như trên.

 

-          Lưu: P.TCKT; P.TH

 

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 4973