Tin xem nhiều nhất
Khách sạn Xanh Nha Trang

Khách Sạn Xanh Nha Trang trực thuộc Công Ty Cổ Đầu Tư Và Phần Xây Dựng VNECO 9, là một trong những ....


Thiết kế website vneco9 Khách sạn Green hotel Nha Trang Green hotel Nha Trang GreenhotelNhaTrang
Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vui Lòng dowload file bên dưới

_Quyết định thay đổi địa chỉ công ty : www.mediafire.com/file/h1ska7ylnh275z2/New_Doc_2017-09-08.pdf

_CBTT Nghị Quyết 120 HĐQT :Images/News/2011113204054415962/VE9-CBtt-NQ120-HDQT.pdf

_CBTT  BCTC Quý 1 năm 2017:Images/News/2011113204054415962/VE9_CBTT_BCTC_Q1.17.pdf

_CBTT BCTT năm 2016 đã kiểm toán và giải trình :Images/News/2011113204054415962/VE9_CBTT_2016.pdf

_Công bố thông tin BCTC BCTC Quý 4 năm 2016:www.mediafire.com/file/ewglapm1c7tagdz/VE9+CBTT+BCTC+Q4+2016.pdf

_Công bố thông tin BCTC Quý 3 năm 2016:Images/News/2011113204054415962/VE9-CBTT-BCTC-QUY-3-2016.pdf

_Giao dịch ngày đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung:Images/News/2011113204054415962/New-Doc-5_1.pdf

_BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM  NĂM 2016:www.mediafire.com/download/4jw06o83okai1z2/6thang+dau+nam2016.pdf

_Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015:Images/News/2011113204054415962/New-Doc-23.pdf

_Thay đổi giấy phép kinh doanh:

Images/News/2011113204054415962/VE9-Cbtt-thay-doi-GPKD.pdf

_Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự(Chức danh Giám Đốc)

Images/News/2011113204054415962/VE9-CBTT-mien-nhiem-va-bo-nhiem-GD.pdf

Images/News/2011113204054415962/VE9-Mien-nhiem-va-Bo-nhiem-Giam-doc.pdf

_Báo cáo thường niên năm 2015 :

www.mediafire.com/download/8he0k6t6e95v2h8/Bao+cao+thuong+nien+2015.pdf

_BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015:www.mediafire.com/download/d3ro37h8qkyqhvq/VE9_BC+Quan+Tri.pdf

_Công Bố Thông Tin Q IV 2015:

Images/News/2011113204054415962/VE9_CBTT.pdf

_Công Bố Thông Tin Q III 2015:

   +Công Bố Thông tin Riêng Q III:Images/News/2011113204054415962/CBTT_RIENG_Q_15.pdf

   +Công Bố Thông tin Hợp Nhất Q III:Images/News/2011113204054415962/CBTT_HN_Q3.15.pdf

_Công bố kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015:

Images/News/2011113204054415962/congbo.pdf

_Nghị Quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu chưa chào bán hêt năm 2015:

Images/News/2011113204054415962/VE9NQ172xulycpchuabanhetPage-2.pdf

_Nghị Quyết HĐQT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2015 :Images/News/2011113204054415962/Nghi-quyet_lua-chon-dv-kiem-toan.pdf

_Công Bố Thông Tin Q I 2015:

+Công Bố Thông tin VNECO9 Q I năm 20115:www.mediafire.com/download/k6n3b5tn89g9ltv/CBTT_VNECO9.pdf

+Công Bố Thông tin HN Q I năm 20115:www.mediafire.com/download/g91cdz551hu8x00/CBTT_HN.pdf

_Báo Cáo Thường Niên Năm 2014 :

Images/News/2011113204054415962/VE9_BC-thuong-nien-2014.pdf

_Công Bố Thông Tin năm 2014:

+Công Bố Thông tin riêng năm 2014:Images/News/2011113204054415962/CBTT_rieng_2014.pdf

+Công Bố Thông tin Hợp Nhất năm 2014:Images/News/2011113204054415962/CBTT_HN_2014.pdf

_Công Bố Thông Tin Q IV 2014

 +Công Bố Thông tin VNECO9 Q IV:

www.mediafire.com/view/awc4vw924n01o10/CBTT_Rieng_Q4.14.pdf

+Công Bố Thông tin Hợp Nhất Q IV

www.mediafire.com/view/ao9wff81gqv515i/CBTT_HN_Q4.14.pdf

_Công bố thông tin thay đổi số lượng  cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 16/1/2015:

Images/News/2011113204054415962/vne.pdf

_Nghị Quyết HDQT ngày 12/1/2015 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014:

Images/News/2011113204054415962/NQHDQT.pdf

Images/News/2011113204054415962/CBTT-Bat-Thuong.pdf

_Thông báo về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Images/News/2011113204054415962/Thong-Bao-Ve-Viec-Tra-Co-Tuc-Bang-Co-Phieu.pdf

_Công Bố Thông Tin Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức:

Images/News/2011113204054415962/New_Doc_47.pdf

_Công Bố Thông Tin QIII :

   +Công Bố Thông tin VNECO9 Q III: www.mediafire.com/view/hiydekh97f9cmpm/CBTT_Q3_VNECO9_2014.pdf

   +Công Bố Thông tin Hợp Nhất Q III :www.mediafire.com/view/n31l0cc74h2sv95/CBTT_Q3_HN_2014.pdf

_Công Bố Thông Tin QII:

Images/News/2011113204054415962/VE9-cong-bo-tt-bao-cao-tai-chinh-Q2-2014.pdf

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 29840