Thiết kế website Khách sạn Green hotel Nha Trang Green hotel Nha Trang GreenhotelNhaTrang vneco9
Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vui Lòng dowload file bên dưới

_Quyết định thay đổi địa chỉ công ty : www.mediafire.com/file/h1ska7ylnh275z2/New_Doc_2017-09-08.pdf

_CBTT Nghị Quyết 120 HĐQT :Images/News/2011113204054415962/VE9-CBtt-NQ120-HDQT.pdf

_CBTT  BCTC Quý 1 năm 2017:Images/News/2011113204054415962/VE9_CBTT_BCTC_Q1.17.pdf

_CBTT BCTT năm 2016 đã kiểm toán và giải trình :Images/News/2011113204054415962/VE9_CBTT_2016.pdf

_Công bố thông tin BCTC BCTC Quý 4 năm 2016:www.mediafire.com/file/ewglapm1c7tagdz/VE9+CBTT+BCTC+Q4+2016.pdf

_Công bố thông tin BCTC Quý 3 năm 2016:Images/News/2011113204054415962/VE9-CBTT-BCTC-QUY-3-2016.pdf

_Giao dịch ngày đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung:Images/News/2011113204054415962/New-Doc-5_1.pdf

_BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM  NĂM 2016:www.mediafire.com/download/4jw06o83okai1z2/6thang+dau+nam2016.pdf

_Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015:Images/News/2011113204054415962/New-Doc-23.pdf

_Thay đổi giấy phép kinh doanh:

Images/News/2011113204054415962/VE9-Cbtt-thay-doi-GPKD.pdf

_Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự(Chức danh Giám Đốc)

Images/News/2011113204054415962/VE9-CBTT-mien-nhiem-va-bo-nhiem-GD.pdf

Images/News/2011113204054415962/VE9-Mien-nhiem-va-Bo-nhiem-Giam-doc.pdf

_Báo cáo thường niên năm 2015 :

www.mediafire.com/download/8he0k6t6e95v2h8/Bao+cao+thuong+nien+2015.pdf

_BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015:www.mediafire.com/download/d3ro37h8qkyqhvq/VE9_BC+Quan+Tri.pdf

_Công Bố Thông Tin Q IV 2015:

Images/News/2011113204054415962/VE9_CBTT.pdf

_Công Bố Thông Tin Q III 2015:

   +Công Bố Thông tin Riêng Q III:Images/News/2011113204054415962/CBTT_RIENG_Q_15.pdf

   +Công Bố Thông tin Hợp Nhất Q III:Images/News/2011113204054415962/CBTT_HN_Q3.15.pdf

_Công bố kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015:

Images/News/2011113204054415962/congbo.pdf

_Nghị Quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu chưa chào bán hêt năm 2015:

Images/News/2011113204054415962/VE9NQ172xulycpchuabanhetPage-2.pdf

_Nghị Quyết HĐQT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2015 :Images/News/2011113204054415962/Nghi-quyet_lua-chon-dv-kiem-toan.pdf

_Công Bố Thông Tin Q I 2015:

+Công Bố Thông tin VNECO9 Q I năm 20115:www.mediafire.com/download/k6n3b5tn89g9ltv/CBTT_VNECO9.pdf

+Công Bố Thông tin HN Q I năm 20115:www.mediafire.com/download/g91cdz551hu8x00/CBTT_HN.pdf

_Báo Cáo Thường Niên Năm 2014 :

Images/News/2011113204054415962/VE9_BC-thuong-nien-2014.pdf

_Công Bố Thông Tin năm 2014:

+Công Bố Thông tin riêng năm 2014:Images/News/2011113204054415962/CBTT_rieng_2014.pdf

+Công Bố Thông tin Hợp Nhất năm 2014:Images/News/2011113204054415962/CBTT_HN_2014.pdf

_Công Bố Thông Tin Q IV 2014

 +Công Bố Thông tin VNECO9 Q IV:

www.mediafire.com/view/awc4vw924n01o10/CBTT_Rieng_Q4.14.pdf

+Công Bố Thông tin Hợp Nhất Q IV

www.mediafire.com/view/ao9wff81gqv515i/CBTT_HN_Q4.14.pdf

_Công bố thông tin thay đổi số lượng  cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 16/1/2015:

Images/News/2011113204054415962/vne.pdf

_Nghị Quyết HDQT ngày 12/1/2015 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014:

Images/News/2011113204054415962/NQHDQT.pdf

Images/News/2011113204054415962/CBTT-Bat-Thuong.pdf

_Thông báo về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Images/News/2011113204054415962/Thong-Bao-Ve-Viec-Tra-Co-Tuc-Bang-Co-Phieu.pdf

_Công Bố Thông Tin Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức:

Images/News/2011113204054415962/New_Doc_47.pdf

_Công Bố Thông Tin QIII :

   +Công Bố Thông tin VNECO9 Q III: www.mediafire.com/view/hiydekh97f9cmpm/CBTT_Q3_VNECO9_2014.pdf

   +Công Bố Thông tin Hợp Nhất Q III :www.mediafire.com/view/n31l0cc74h2sv95/CBTT_Q3_HN_2014.pdf

_Công Bố Thông Tin QII:

Images/News/2011113204054415962/VE9-cong-bo-tt-bao-cao-tai-chinh-Q2-2014.pdf

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 31703