Green hotel Nha Trang vneco9 Thiết kế website Khách sạn Green hotel Nha Trang GreenhotelNhaTrang
Tin tức

Nghị quyết và Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Số:  27/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Căn cứ:

-     Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

-     Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

-     Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;

-     Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 ngày 27/04/2024.

 

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua thù lao Thư ký Công ty – chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2024:       - Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT: 3.000.000  đồng/người/tháng

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2024.

Chỉ tiêu

Số tiền (VNĐ)

1. Vốn điều lệ:

125.236.130.000

2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

72.516.033.643

3.  Giá vốn hàng bán:

68.937.283.057

4. Lợi nhuận gộp:

3.578.750.586

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:

2.538.100.000 

6. Lợi nhuận thuần:

400.650.586 

7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:

400.650.586 

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

0

9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

400.650.586

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 5. Điều khoản thi hành

-         Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

-         Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông.                                   

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

-        UBCKNN, Hnx;

-        TV HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);

-        Gửi các cổ đông (Đăng trên http://vneco9.com)

-       Lưu VNECO9.

                   CHỦ TỊCH

          

                  (đã ký và đóng dấu)

 

 

     NGUYỄN MINH BIÊN

                                             

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4200580651 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 19 ngày 11/07/2023.

Vào lúc 8h30 ngày 27-4-2024, tại Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

-    Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

-    Đại biểu được mời tham dự: các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1) Các thủ tục:

-    Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

-    Ông Trần Ngọc Anh, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tổng hợp cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 8h30 ngày 27-4-2024, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự là 2 cổ đông, đại diện 6.824.861 cổ phần, chiếm tỷ lệ  56,76% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

-    Giới thiệu Chủ trì cuộc họp và thư ký:

+   Chủ trì cuộc họp: Ông: Nguyễn Minh Biên – Chức vụ Chủ tịch HĐQT

+   Thư ký cuộc họp: Ông: Trần Ngọc Anh

Đại hội chấp thuận Thư ký cuộc họp như Chủ tọa đề cử.

-    Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp gồm:

+ Ông: Trần Ngọc Anh                - Tổ trưởng

+ Ông: Đỗ Quốc Mỹ                    - Thành viên

-    Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2) Diễn tiến cuộc họp:

2.1) Ông: Nguyễn Minh Biên, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo. (Báo cáo đính kèm).

2.3) Ông: Đỗ Quốc Mỹ, Kế toán viên Công ty trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

2.4) Ông: Nguyễn Minh Biên, Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình của HĐQT:

- Về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

3) Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình:

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Đến thời điểm 9h00 ngày 27-4-2024, số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự là 02 cổ đông, đại diện 6.824.861 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,76% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

3.1) Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.861 CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 6.824.861 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.2) Thông qua thù lao Thư ký Công ty – chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2024:      - Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT: 3.000.000  đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.861 CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 6.824.861 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.3) Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2024.

Chỉ tiêu

Số tiền (VNĐ)

1. Vốn điều lệ:

125.236.130.000

2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

72.516.033.643

3.  Giá vốn hàng bán:

68.937.283.057

4. Lợi nhuận gộp:

3.578.750.586

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:

2.538.100.000 

6. Lợi nhuận thuần:

400.650.586 

7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:

400.650.586 

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

0

9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

400.650.586

 

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.861 CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 6.824.861 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.4) Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.861 CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 6.824.861 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

4) Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11h00 ngày 27 tháng 4 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

 

 

 (đã ký)

 

Trần Ngọc Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

NGUYỄN MINH BIÊN

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

-       Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 27 tháng 04 năm 2024.

-       Địa điểm: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

-       Thành phần: Thành viên Hội đồng quản trị, toàn thể cổ đông và Quý khách mời cùng CBNV của Công ty.

 

Thời gian

Nội dung chương trình

Thực hiện

I

ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU

8h15-8h30

Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu;

Ban tổ chức

II

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

8h30-8h45

Kiểm tra tư cách cổ đông, Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Ban kiểm tra tư cách CĐ

8h45-9h00

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội, Thông qua Chương trình

Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu;

Ban tổ chức

III

TRÌNH ĐẠI HỘI BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA

 

9h00-09h30

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;

Chủ tịch HĐQT

 

09h30-10h

- Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán,  một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;

Kế toán trưởng

 

10h-10h30

 

Trình các vấn đề xin biểu quyết thông qua của ĐHĐCĐ.

 

IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

 

11h-11h30

Thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Ban thư ký

Tuyên bố bế mạc Đại hội

Chủ tịch

                                                                                          

 

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT

                       

 

 

                                                                                                                                     NGUYỄN MINH BIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

      Trụ sở: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân,

Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

š²²²²²²²²›

 

B

ÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024)

Kính thưa Quý Cổ đông!

 

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm các phần sau:

-   Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (và từng thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 2023;

-   Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty;

-   Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023;

-   Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý;

-   Kế hoạch định hướng phát triển Công ty cho những năm tiếp theo.

 

I.               Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (và từng thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 2023

1.              Về quản trị Công ty

Trong những năm qua, công tác quản trị Công ty đã từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Hệ thống các biện pháp quản lý và kiểm soát nội bộ của công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật về chứng khoán, về công ty đại chúng và công ty niêm yết. Trong đó tập trung vào việc xây dựng hệ thống các quy tắc ứng xử trong các mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Cổ đông và Các bên có liên quan khác. Cụ thể hệ thống các quy tắc ứng xử này đã:

(1) Quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận chức năng trong việc giám sát, quản lý, thúc đẩy tạo một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả;

(2) Bảo vệ và tạo điều kiện thực hiện các quyền của cổ đông, đảm bảo tất cả các cổ đông được đối xử công bằng, kể cả cổ đông thiểu số và cổ đông nước ngoài;

(3) Chỉ rõ các quyền của các bên liên quan theo quy định của pháp luật;

(4) Công bố công khai và chính xác các vấn đề liên quan đến công ty như tình hình tài chính, tình hình quản trị, điều hành…;

(5) Làm rõ trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với Công ty và các Cổ đông trong việc đưa ra định hướng chiến lược và sự giám sát có hiệu quả của Hội đồng quản trị.

2.               Về hoạt động của Hội đồng quản trị

 

2.1  Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT):

– Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 28/04/2023 bao gồm các thành viên sau:

1. Bà: Vũ Thị Thanh Nga – Chủ tịch HĐQT

2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan  – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

3. Ông: Lê Quang Liêm - Thành viên HĐQT độc lập

4. Ông: Lê Đức Trung - Thành viên HĐQT độc lập

– Từ ngày 28/04/2023 đến nay gồm các thành viên:

1. Ông: Nguyễn Minh Biên – Chủ tịch HĐQT

2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan  – Thành viên HĐQT

3. Ông: Lê Quang Liêm – Thành viên HĐQT

4. Ông: Lê Đức Trung – Thành viên HĐQT

2.2  Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

HĐQT đã triệu tập ĐHĐCĐ, dự thảo chương trình họp, thông báo và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Thanh lý tài sản là hai thửa đất tại TP.HCM; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để đánh giá kết quả cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đồng thời ra Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Theo sát tình hình biến động về kinh tế, tình hình thị trường xây dựng điện, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương án chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường và định hướng của HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2023 (bao gồm cả soát xét Báo cáo Tài chính giữa niên độ) là Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam. Hiện Báo cáo đã được kiểm toán xong và đã gửi cho các cơ quan chức năng.

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

Việc Công bố thông tin theo quy định cũng đã được Chủ tịch HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

2.3 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 03 cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp và các hoạt động khác. Các cuộc họp đều có sự tham dự của đầy đủ thành viên Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị đã ban hành và chỉ đạo thực thi các Nghị quyết sau:

-       Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, miễn nhiệm và bầu kế toán trưởng Công ty; sửa đổi và ban hành quy chế nội bộ công ty.

-       Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023 Chuyển nhượng cổ phần của CTCP Du lịch xanh Nha Trang.

-       Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 04/07/2023 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và bổ nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Trịnh Việt Quân.

 

3.              Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty  năm 2023

Năm 2023, VNECO 9 đạt tổng doanh thu 2.328.383.430 đồng, kết quả hoạt động kinh doanh thấp, không hiệu quả, kinh doanh lỗ trong năm 2023 là (12.401.351.337) đồng. Lĩnh vực xây dựng điện gặp nhiều khó khăn (và do đó có bước điều chỉnh của ĐHĐCĐ và HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh). Cụ thể:

3.2.1           Kết quả kinh doanh năm 2023

    (Đvt: đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2023

Năm 2022

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.328.383.430

3.532.851.387

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

Doanh thu thuần

2.328.383.430

3.532.851.387

Giá vốn hàng bán

13.629.996.131

3.497.522.874

Lợi nhuận gộp

    (11.301.612.701)

            35.328.513

Doanh thu hoạt động tài chính

11.049.927

70.456.586

Chi phí tài chính

 

 

Trong đó:  chi phí lãi vay

 

 

Chi phí bán hàng

 

 

Chi phí quản lý doanh nghiệp

(743.666.263)

10.466.972.425

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

(10.546.896.511)

(10.361.187.326)

Thu nhập khác

109.090.909

0

Chi phí khác

778.397.169

1.341

Lợi nhuận khác

(669.306.260)

(1.341)

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

(11.216.202.771)

(10.361.188.667)

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

1.185.148.566

-

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

-

-

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

(12.401.351.337)

(10.361.188.667)

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

(83)

(862)

        3.2.2    Về sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp

Năm 2023, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung gặp rất nhiều khó khăn do hậu dịch bệnh, nền kinh tế đình trệ và suy giảm nghiêm trọng. Đối với Công ty, năm 2023 Công ty chỉ thực hiện phần tồn tại thanh toán khối lượng còn lại của các gói thầu đã ký hợp đồng trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông quyết định chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. Công ty cũng đang gặp khó khăn về việc đòi nợ và thanh lý các hợp đồng đã ký kết.

        3.2.3 Về hoạt động trên thị trường chứng khoán

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán.

 

 

4.             Đánh giá và giám sát của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc.

- Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất với Ban Giám đốc để kiểm tra tình hình kinh doanh của công ty, qua đó có những chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời cho các định hướng phát triển của Công ty.

- Ban Giám đốc đã báo cáo về một số khoản nợ và nghĩa vụ tài chính mà công ty đang gặp phải trong năm qua (VD: nghĩa vụ thuế,...). Hội đồng quản trị đã giao cho Ban Giám đốc rà soát lại tài sản, lập danh sách những tài sản hư hỏng/ hết khấu hao và tìm phương án tài chính để hoàn tất các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng.

II.            Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, định hướng phát triển Công ty cho các năm tiếp theo.

1.              Định hướng phát triển

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

Tái cơ cấu mô hình tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với định hướng của ĐHĐCĐ.

2.              Một số chỉ tiêu kế kế hoạch năm 2024:

Vốn Điều lệ:                                                   125.236.130.000 đồng.     

-                                        Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Stt

Tên Công trình

Doanh thu chưa VAT

Giá vốn

A

Công trình đang thi công

 

 

1

Công trình: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Vĩnh Long – Vũng Liêm

Gói 11: Thi công xây lắp từ trụ 63 đến trạm 110kV Vũng Liêm

382.787.500

325.369.375

2

Đường dây 110kV và đường dây 22kV
đấu nối sau Trạm biến áp 110kV Hoà Bình 2

 

2.133.246.143

2.111.913.682 

B

Công trình dự kiến

 

 

1

Gói 11: TBA 500 kV Vĩnh Yên và Đường Dây đấu nối

12.000.000.000

11.400.000.000 

2

Gói 06 Đức Hòa - Long An

5.000.000.000

4.750.000.000 

3

Ký HĐ với chủ Đầu Tư EVN

28.000.000.000

26.600.000.000 

4

Kinh Doanh thương Mại

10.000.000.000

9.500.000.000 

5

HĐ với chủ đầu tư Ngoài EVN

15.000.000.000

14.250.000.000 

Tổng cộng

72.516.033.643

68.937.283.057

 

-                                        Các chỉ tiêu tài chính năm 2024:

 

Chỉ tiêu

Số tiền (VNĐ)

1. Vốn điều lệ:

125.236.130.000

2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

72.516.033.643

3.  Giá vốn hàng bán:

68.937.283.057

4. Lợi nhuận gộp:

3.578.750.586

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:

2.538.100.000 

6. Lợi nhuận thuần:

400.650.586 

7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:

400.650.586 

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

0

9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

400.650.586

 

                                                                                       Nha Trang, ngày  27 tháng 04 năm 2024

                                                                                                   TM. Hội đồng quản trị

                                                                                                               Chủ tịch

                                                                                                    

 

                                                                                                          (đã ký và đóng dấu)

 

 

                                                                                                      NGUYỄN MINH BIÊN

 

 


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

 VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

 
 

 


Số: 01/2024/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Nha Trang, ngày  27  tháng  04  năm 2024

 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

-  Căn cứ Điều lệ của Công ty;

-  Căn cứ vào Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty  TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;

-  Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 26/04/2024.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1.    Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 đã kiểm toán.

2.    Thông qua thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2024:

-  Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT  3.000.000  đồng/người/tháng

3.    Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2024:

Chỉ tiêu

Số tiền (VNĐ)

1. Vốn điều lệ:

125.236.130.000

2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

72.516.033.643

3.  Giá vốn hàng bán:

68.937.283.057

4. Lợi nhuận gộp:

3.578.750.586

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:

2.538.100.000 

6. Lợi nhuận thuần:

400.650.586 

7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:

400.650.586 

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

0

9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

400.650.586

 

4.    Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

 

 

 

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

  

 

 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

    NGUYỄN MINH BIÊN

 

 

                                                                                  

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 37