Thiết kế website Green hotel Nha Trang Khách sạn vneco9 GreenhotelNhaTrang Green hotel Nha Trang
Tin tức

Bổ nhiệm kế toán trưởng mới công ty, miễn nhiệm Kế toán trưởng đương nhiệm.

 

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18A/CV-VNECO9

Nha Trang, ngày 29 tháng 03 năm 2024

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 16A/2024/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 như sau:

 

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): VIÊN NGỌC LOAN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

- Chức vụ được bổ nhiệm: KẾ TOÁN TRƯỞNG

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 29/03/2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): TRỊNH XUÂN TRUNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: KẾ TOÁN TRƯỞNG

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn www.vneco9.com

Tài liệu đính kèm:

Quyết định HĐQT;

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
I - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

                         Đại diện tổ chức
                         Người UQ CBTT
(đã ký và đóng dấu)

 

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 18