Green hotel Nha Trang Thiết kế website Khách sạn GreenhotelNhaTrang Green hotel Nha Trang vneco9
Tin tức

 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

 

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nha Trang, ngày 29 tháng 4 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 01/2022/BB-HĐQT ngày 29/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 là bà Vũ Thị Thanh Nga.

Nhiệm vụ, quyền hạn của bà Vũ Thị Thanh Nga được phân công theo quy định tại Điều lệ và luật doanh nghiệp hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

(ĐÃ KÝ) 

Vũ Thị Thanh Nga

Chủ tịch HĐQT

 

 

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 142