Green hotel Nha Trang vneco9 GreenhotelNhaTrang Green hotel Nha Trang Thiết kế website Khách sạn
Tin tức

Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Số:  21/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 29  tháng 04 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Căn cứ:

-     Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

-     Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

-     Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;

-     Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 ngày 29/04/2022.

 

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021 đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua thù lao Thư ký Công ty – chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2022:       - Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT: 3.000.000  đồng/người/tháng

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2022.

Chỉ tiêu

Số tiền (VNĐ)

1. Vốn điều lệ:

125.236.130.000

2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

6,048,885,030

3.  Giá vốn hàng bán:

5,934,805,930

4. Lợi nhuận gộp:

114,079,100

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:

1,033,200,000

6. Lợi nhuận thuần:

(919,120,900) 

7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:

(919,120,900)

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

0

9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

(919,120,900)

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 5. Thông qua việc thanh lý tài sản là hai thửa đất tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục thanh lý chuyển nhượng, lựa chọn mức giá và đối tác phù hợp để giao dịch theo quy định của pháp luật và báo cáo lại ĐHĐCĐ sau khi đã hoàn tất thanh lý tài sản.

Điều 6. Thông qua việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ và các Quy chế sau theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14:

a.        Thông qua Điều lệ công ty được cập nhật, sửa đổi theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính;

b.       Giao Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi và thông qua các quy chế nội bộ theo luật pháp hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn: Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: 04 thành viên;

2. Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm:

Stt

Họ và tên

Ghi chú

1

Bà: Vũ Thị Thanh Nga

 

2

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

3

Ông: Lê Quang Liêm

 

4

Ông: Lê Đức Trung

 

3. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, như sau:

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ PHIẾU BẦU

TỶ LỆ %

1

Bà: Vũ Thị Thanh Nga

6.824.869

100%

2

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan

6.824.869

100%

3

Ông: Lê Quang Liêm

6.824.869

100%

4

Ông: Lê Đức Trung

6.824.869

100%

 

Điều 8. Điều khoản thi hành

-         Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

-         Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông.                                   

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

-       UBCKNN, Hnx;

-       TV HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);

-       Gửi các cổ đông (Đăng trên http://vneco9.com)

-       Lưu VNECO9.

                   CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 

 

     VŨ THỊ THANH NGA

                                             

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân,

Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4200580651 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 31/05/2021.

Vào lúc 8h30 ngày 29-4-2022, tại số 20 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

-    Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

-    Đại biểu được mời tham dự: các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

B. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1) Các thủ tục:

-    Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

-    Ông Trần Ngọc Anh, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tổng hợp cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 8h30 ngày 29-4-2022, số lượng cổ đông tham dự là 13 cổ đông (tham dự trực tiếp và cử đại diện ủy quyền tham dự), đại diện 6.824.869 cổ phần, chiếm tỷ lệ  56,76% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

-    Giới thiệu Chủ trì cuộc họp và thư ký:

+   Chủ trì cuộc họp: Bà: Vũ Thị Thanh Nga – Chức vụ Chủ tịch HĐQT

+   Thư ký cuộc họp: Ông: Trần Ngọc Anh

Đại hội chấp thuận Thư ký cuộc họp như Chủ tọa đề cử.

-    Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử tại cuộc họp gồm:

+ Ông: Trần Ngọc Anh                - Tổ trưởng

+ Ông: Đỗ Quốc Mỹ                    - Thành viên

-    Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2) Diễn tiến cuộc họp:

2.1) Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo. (Báo cáo đính kèm).

2.2) Ông: Hồ Ngọc Quốc Thái, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

2.3) Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình của HĐQT và hoạt động của doanh nghiệp:

Về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Thanh lý tài sản là hai thửa đất tại TP.HCM; Cập nhật sửa đổi Điều lệ và các quy chế nội bộ theo luật mới ban hành; Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Về tồn tại vướng mắc trong hợp đồng chế tạo cột thép của Dự án phân pha dây dẫn đường dây 110kV Mỹ Tho 2 – Tân An – Long An 2 của Công ty cổ phần cơ điện Đại Dũng với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9, Đại hội đồng cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị yêu cầu chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án lưới điện Miền Nam) có trách nhiệm đối với khiếu nại của Công ty cổ phần cơ điện Đại Dũng.

2.4) Tổ bầu cử tiến hành công tác bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Danh sách đề cử, ứng cử được đại hội thông qua là:

1.    Bà: Vũ Thị Thanh Nga

2.    Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan

3.    Ông: Lê Quang Liêm

4.    Ông: Lê Đức Trung

Kết quả bầu cử những ông (bà) sau đã trúng cử HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2027:

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ PHIẾU BẦU

TỶ LỆ %

1

Bà: Vũ Thị Thanh Nga

6.824.869

100%

2

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan

6.824.869

100%

3

Ông: Lê Quang Liêm

6.824.869

100%

4

Ông: Lê Đức Trung

6.824.869

100%

 

3) Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình:

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Đến thời điểm 10h50 ngày 29-4-2022, số lượng cổ đông tham dự là 13 cổ đông (tham dự trực tiếp và cử đại diện ủy quyền tham dự), đại diện 6.824.869 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,76% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

3.1) Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.869 CP, trong đó.

- Số phiếu hợp lệ: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

- Số phiếu tán thành: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

 

- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.2) Thông qua thù lao chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT cho năm 2022:

-  Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT

3.000.000  đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.869 CP, trong đó.

- Số phiếu hợp lệ: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

- Số phiếu tán thành: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.3) Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2022.

Chỉ tiêu

Số tiền (VNĐ)

1. Vốn điều lệ:

125.236.130.000

2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

6,048,885,030

3.  Giá vốn hàng bán:

5,934,805,930

4. Lợi nhuận gộp:

114,079,100

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:

1,033,200,000

6. Lợi nhuận thuần:

(919,120,900) 

7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:

(919,120,900)

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

0

9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

(919,120,900)

 

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.869 CP, trong đó.

- Số phiếu hợp lệ: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

- Số phiếu tán thành: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.4) Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.869 CP, trong đó.

- Số phiếu hợp lệ: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

- Số phiếu tán thành: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.5) Thông qua việc thanh lý tài sản là hai thửa đất tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục thanh lý chuyển nhượng, lựa chọn mức giá và đối tác phù hợp để giao dịch theo quy định của pháp luật và báo cáo lại ĐHĐCĐ sau khi đã hoàn tất thanh lý tài sản.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.869 CP, trong đó.

- Số phiếu hợp lệ: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

- Số phiếu tán thành: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

 

3.6) Thông qua việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ và các Quy chế sau theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14:

a.        Thông qua Điều lệ công ty được cập nhật, sửa đổi theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính;

b.       Giao Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi và thông qua các quy chế nội bộ theo luật pháp hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn: Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.869 CP, trong đó.

- Số phiếu hợp lệ: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

- Số phiếu tán thành: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

 

3.7). Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: 04 thành viên;

2. Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm:

Stt

Họ và tên

Ghi chú

1

Bà: Vũ Thị Thanh Nga

 

2

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

3

Ông: Lê Quang Liêm

 

4

Ông: Lê Đức Trung

 

3. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, như sau:

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ PHIẾU BẦU

TỶ LỆ %

1

Bà: Vũ Thị Thanh Nga

6.824.869

100%

2

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan

6.824.869

100%

3

Ông: Lê Quang Liêm

6.824.869

100%

4

Ông: Lê Đức Trung

6.824.869

100%

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 đã họp và bầu ra Chủ tịch HĐQT là bà: Vũ Thị Thanh Nga.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.869 CP, trong đó.

- Số phiếu hợp lệ: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

- Số phiếu tán thành: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

4) Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11h30 ngày 29 tháng 4 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

 

 

 (đã ký)

 

Trần Ngọc Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

 

 

(đã ký) 

 

VŨ THỊ THANH NGA

 

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 60