GreenhotelNhaTrang Green hotel Nha Trang Green hotel Nha Trang Thiết kế website Khách sạn vneco9
Tin tức

Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Số:  21/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM