Green hotel Nha Trang Thiết kế website Green hotel Nha Trang GreenhotelNhaTrang Khách sạn vneco9
Tin tức

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2021 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LÊCH LỢI NHUẬN GIẢM LỖ TRÊN (10%) SO VỚI CÙNG KỲ.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

 
 
 


        Số:  30/2022/VNECO9-CBTT

      V/v: “CBTT BCTC năm 2021 soát xét và giải trình chênh lệch lợi nhuận giảm lỗ trên 10% so với cùng kỳ”.                            

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 
 
 


Nha Trang, ngày 30 tháng 3 năm 2022

                                          Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

                                                     - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

  1. Tên công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
  2. Mã chứng khoán: VE9
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  4. Điện thoại: 0258.3525 886          Fax: 0258.3522 394
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Ngọc Anh.
  6. Loại thông tin công bố: ( ) 24 giờ, (  ) 72 giờ, (  ) Yêu cầu, () Bất thường, (X) Định kỳ.
  7. Nội dung của thông tin công bố:

7.1  Báo cáo tài chính năm 2021 soát xét của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được lập ngày 24 tháng 3 năm 2022 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.

7.2  Nội dung giải trình chênh lệch lỗ giảm trên 10% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ:

*/ LNST năm 2021 là: (7.969.839.618) đồng và LNST năm 2020 là: (27.918.285.527)  đồng nguyên nhân chênh lệch lỗ giảm trên 10% của năm 2021 so với năm 2020 là do Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2021 thấp hơn năm 2020 và Chi phí Quản lý doanh nghiệp năm 2021 giảm nhiều so với năm 2020.

8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: http://www.vneco9.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

-        Như trên.

-        Lưu: P.TH, Vp Cty.

 

 

                                                                                                                                                                                                  

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 141