Khách sạn Thiết kế website Green hotel Nha Trang Green hotel Nha Trang GreenhotelNhaTrang vneco9
Tin tức

Thông báo chốt danh sách đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /2022/CV-VNECO9        

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Nha Trang, ngày 12 tháng 03 năm 2022

 
 

 

 

 

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

 

Kính gửi:     Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Trụ sở chính: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại:              0583525886                       Fax: 0583522394

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Mã chứng khoán: VE9

Loại chứng khoán:   Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP                          

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29 tháng 04 năm 2022

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tại Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Nội dung họp:

Phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán; Các chỉ tiêu tài chính năm 2022; Phương hướng hoạt động của Công ty cho năm 2022 và các năm tiếp theo; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

 

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tại Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trananhvneco9@gmail.com

 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

*/ Thông báo này thay thế thông báo số 01/2022/CV-VNECO9 ngày 11/03/2022 của Công ty CP đầu tư và xây dựng VNECO 9 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK Hà Nội;

- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(đã ký)

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

 

 

 

 

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 166