Khách sạn Green hotel Nha Trang GreenhotelNhaTrang Thiết kế website vneco9 Green hotel Nha Trang
Tin tức

Báo cáo quản trị công ty năm 2021.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26/2022/HĐQT-VE9

        Nha Trang, ngày 26 tháng 01năm 2022

                                                                                    

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2021

 
 
 


Kính gửi:      - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;

                               - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

 

- Tên công ty niêm yết       : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

- Địa chỉ trụ sở chính         : Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại                       : 02583 525886       Fax: 02583 522394

- Vốn điều lệ                     : 125.236.130.000 đồng

- Mã chứng khoán             : VE9

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/04/2021. Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại đại hội, bao gồm:

-    Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020 đã kiểm toán;

-    Thông qua thù lao chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT cho năm 2021;

-    Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2021;

-    Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo tài chính bán niên năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty;

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Nguyễn Công Quyền;

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

1

42/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ

28/04/2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Thông qua các nội dung hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021)

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) – (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/04/2021):

Stt

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT

Số buổi họp HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham dự họp

Lý do không tham dự họp

1

Bà: Vũ Thị Thanh Nga

Chủ tịch HĐQT

28/04/2017

đến nay

2/2

100%

2

Ông: Nguyễn Công Quyền

TV HĐQT -

Giám đốc Công ty

28/04/2018

đến 28/4/2021

 

1/1

 

100%

Miễn nhiệm kể từ ngày 28/4/2021

3

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan

TV HĐQT

22/05/2020 đến nay

2/2

100%

4

Ông: Nguyễn Văn Cải

TV HĐQT

28/04/2017

đến nay

2/2

100%

1.2 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) – (từ ngày 28/04/2021 đến nay):

Stt

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT

Số buổi họp HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham dự họp

Lý do không tham dự họp

1

Bà: Vũ Thị Thanh Nga

Chủ tịch HĐQT

28/04/2017

đến nay

3/3

100%

2

 

Ông: Nguyễn Văn Cải

TV HĐQT

28/04/2017

đến nay

3/3

100%

3

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan

TV HĐQT

22/05/2020 đến nay

3/3

100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

-    Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, năm 2021 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

-    HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý và họp đột xuất với Ban Giám đốc để kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và tình hình kinh doanh của công ty. Dưới sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng định hướng tất cả các công việc cụ thể về quản lý, sản xuất, đầu tư. Ban Giám đốc luôn chấp hành và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

Số TT

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

1

44/NQ/HĐQT

29/04/2021

Bổ nhiệm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty, chuyển đổi trụ sở Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

2

122A/NQ-HĐQT

21/06/2021

Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty.

3

123A/NQ-HĐQT

21/06/2021

Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty.

 

III. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: đã tham dự các hội thảo chuyên đề về quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán triệu tập.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:


 

Số TT

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại Công ty (nếu có)

Số CMND/        ĐKKD

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp CMND/ ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)

Ghi chú

1

Vũ Thị Thanh Nga

 

Chủ tịch HĐQT

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

Vũ Danh Ngự

 

 

 

 

 

 

 

 

Bố

 

Nguyễn Thị Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẹ

 

Phạm Quốc Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

Chồng

 

Vũ Đức Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Trai

 

Phạm Minh Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Con trai

 

Phạm Gia Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

Con trai

2

Nguyễn Văn Cải

 

Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

Bùi Thị Khải

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẹ

 

Nguyễn Thị Hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

Chị

 

Nguyễn Thị Diệu

 

 

 

 

 

 

 

 

Em

 

Nguyễn Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Em

 

Nguyễn Tự Do

 

 

 

 

 

 

 

 

Em

 

Đỗ Thị Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

Vợ

 

Nguyễn Thị Hương Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

Con

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

Con

3

Nguyễn Công Quyền

 

Thành viên HĐQT/

Giám đốc Công ty

 

 

 

 

 

136.072

 

1,09

Miễn nhiệm kể từ ngày 28/4/2021

 

Nguyễn Thị Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẹ

 

Nguyễn Công Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh trai

 

Nguyễn Công Cận

 

 

 

 

 

 

 

 

Em trai

 

Nguyễn Công Chỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Em trai

 

Hồ Xuân Thanh Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

Vợ

 

Nguyễn Công Chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

Con

 

Nguyễn Cẩm Chiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

Con

4

Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty

 

 

 

 

0

0

Bổ nhiệm Giám đốc Công ty kể từ ngày 29/04/2021

 

Nguyễn Trọng Lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

Bố

 

Trần Thị Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẹ

 

Nguyễn Mạnh Chương

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh trai

 

Nguyễn Hồng Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

Em trai

5

Hồ Ngọc Quốc Thái

 

Kế toán trưởng

 

 

 

 

0

0

Bổ nhiệm kể từ ngày 21/06/2021

 

Mai Bảo Quyên

 

 

 

 

 

 

 

 

Vợ

 

Hồ Ngọc Quốc Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh ruột

6

Phan Thị Thanh Vì

 

Kế toán trưởng

 

 

 

 

0

0

Miễn nhiệm kể từ ngày 21/06/2021

 

Ngô Đức Thiết

 

 

 

 

 

 

 

 

Chồng

 

Ngô Thị Hoài Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

Con

 

Ngô Hoài Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

Con

 

Phan Tất Sang

 

 

 

 

 

 

 

 

Bố

 

Thái Thị Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẹ

 

Phan Thị Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

Em gái

 

Phan Tất Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

Em trai

7

Trần Ngọc Anh

 

Người CBTT

 

 

 

 

0

0

 

 

Trần Ngọc Thông

 

 

 

 

 

 

 

 

Bố

 

Phan Thị Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẹ

 

Trần Thị Vân Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

Em

 

Trần Thị Hoài Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

Em

 

Trần Thị Như Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

Em

 

Trần Khánh Như

 

 

 

 

 

 

 

 

Con

 

Trần Khánh Ngân

 

 

 

 

 

 

 

 

Con


2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (Không)

STT

Tên tổ chức/cá nhân

Mối quan hệ liên quan với công ty

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

Thời điểm giao dịch với công ty

Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: (Không)

Stt

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với người nội bộ

Chức vụ tại CTNY

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ

Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát