Green hotel Nha Trang Green hotel Nha Trang GreenhotelNhaTrang Khách sạn vneco9 Thiết kế website
Tin tức

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH BÁN CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (ÔNG NGUYỄN VĂN CẢI - TV HĐQT)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 12  tháng 07 năm 2021

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

 

Kính gửi:

-  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

-  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

-  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

 

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Cải

- Số CMND: 125340717          - Quốc tịch: Việt Nam                                  

- Địa chỉ:  Thôn Tân Dân, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ:                   Fax:                     Email:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan):

- Số CMND:                                                     - Quốc tịch:   

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên hệ:                 Fax:                     Email:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng:

- Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin đang nắm giữ:

3. Mã chứng khoán giao dịch: VE9

4.  Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 030C582041

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.725 CP  chiếm tỷ lệ: 0,06%.

6  Số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán: 7.725 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 7.725 cổ phiếu

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 0%

9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 06/07/2021 đến ngày 09/07/2021.

11. Lý do không thực hiện bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký: đã bán hết.

 

 Cá nhân/tổ chức báo cáo 

  (Ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký) 

 

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 443