Green hotel Nha Trang Thiết kế website Khách sạn GreenhotelNhaTrang Green hotel Nha Trang vneco9
Tin tức

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (ngày 29/06/2021)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 28  tháng  06  năm 2021

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

 

Kính gửi:

-  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

-  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

-  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

 

     1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:  Nguyễn Văn Cải

- Số CMND:     125340717      - Quốc tịch: Việt Nam                                  

   - Địa chỉ:  Thôn Tân Dân, Thị Trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

   - Điện thoại liên hệ:                Fax:                Email:

   - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

     2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư đại chúng có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan):

- Số CMND:                                                    - Quốc tịch:                                  

   - Địa chỉ:

   - Điện thoại liên hệ:                Fax:                Email:

   - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư đại chúng:

   - Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin:

   - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin đang nắm giữ:

     3. Mã chứng khoán giao dịch: VE9

     4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

            5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.725 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ 0,06%.

     6  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.725 cổ phiếu

     7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

     8. Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

     9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

     10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/07/2021 đến ngày 30/07/2021.

                                                                        Cá nhân 

                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

   

 

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 476