Green hotel Nha Trang Thiết kế website Khách sạn GreenhotelNhaTrang vneco9 Green hotel Nha Trang
Tin tức

KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Nha Trang, ngày 22  tháng 02  năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
-
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

 

 

1. Thông tin về cá nhân.

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Công Quyền

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 220769912

- Địa chỉ: 05 Lý Tự Trọng, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Chức vụ tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)

 - Họ và tên người nội bộ:

- Quốc tịch;

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:                                        Fax:                     Email:

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ;

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):

3. Mã chứng khoán giao dịch: VE9

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 136.072 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.09%.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 136.072 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 106.000 cổ phiếu

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.072 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,24%.

9. Phương thức giao dịch: khớp lệnh

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/01/2021 đến ngày 19/02/2021.

**/ Nguyên nhân không thực hiện bán hết số lượng cổ phần đăng ký: Giá chưa đạt kỳ vọng.

 

CÁ NHÂN

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 1077