vneco9 Khách sạn Green hotel Nha Trang Green hotel Nha Trang Thiết kế website GreenhotelNhaTrang
Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 15  tháng  01  năm 2021

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

 

Kính gửi:

-  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

-  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

-  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

 

     1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:  Nguyễn Công Quyền

- Số CMND:     220769912      - Quốc tịch: Việt Nam                                  

   - Địa chỉ:  05 Lý Tự Trọng, Nha Trang, Khánh Hòa

   - Điện thoại liên hệ:                Fax:                Email:

   - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty

     2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư đại chúng có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan):

- Số CMND:                                                    - Quốc tịch:                                  

   - Địa chỉ:

   - Điện thoại liên hệ:                Fax:                Email:

   - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư đại chúng:

   - Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin:

   - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin đang nắm giữ:

     3. Mã chứng khoán giao dịch: VE9

     4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

            5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 136.072 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ 1,09%.

     6  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 136.072 cổ phiếu

     7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

     8. Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

     9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

     10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 22/01/2021 đến ngày 20/02/2021.

                                                                        Cá nhân 

                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

   

 

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 705