Trang chủ

BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG.

 

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  124A/HĐQT-VNECO9

Nha Trang, ngày 21 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(V/v Bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự Kế toán trưởng Công ty)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 122A/NQ-HĐQT ngày 21/06/2021  và Nghị quyết HĐQT số 123A/NQ-HĐQT ngày 21/06/2021, của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Ms.: HỒ NGỌC QUỐC THÁI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó phòng Kế Toán

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Kế toán trưởng Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: kể từ ngày 21/06/2021

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/06/2021

Trường hợp miễn nhiệm/ In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: PHAN THỊ THANH VÌ

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Kế toán trưởng Công ty

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/06/2021

 *Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Quyết định HĐQT/về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 478