Trang chủ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG VNECO 9

Trụ sở: Số 20, Đường Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

  • Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 28/04/2021.
  • Địa điểm: tại Phòng họp Trụ sở chính Công ty số 20 - đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
  • Nội dung chính:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;

- Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;

- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:  Phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty – chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty;

- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

  • Tài liệu cuộc họp: Quý Cổ đông truy cập trang web: www.vneco9.com từ ngày 06/04/2021.
  • Xác nhận dự họp: Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận dự họp hoặc Uỷ quyền dự họp cho một trong số các thành viên của HĐQT Công ty/người khác (trường hợp không thể tham dự) theo mẫu trong “Tài liệu phục vụ cuộc họp” về Phòng Tổng hợp của Công ty theo đường bưu điện, hoặc fax về số 0258.3522394 trước ngày 22/04/2021 (nếu là bản cứng) hoặc gửi bản mềm về địa chỉ email: trananhvneco9@gmail.com.
  • Đăng ký dự họp: Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

1.   Thông báo mời họp (đối với Quý Cổ đông chưa lưu ký);

2.   Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;

3.   Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự họp).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng!

                                                                      Nha Trang, ngày 06 tháng 04 năm 2021

      TM. Hội đồng quản trị

                                                                                               Chủ tịch

                                                                                   

 

 

 

                                                                                   VŨ THỊ THANH NGA

 

Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi về dự họp.

 

 

 

 

 

 
 

DỰ THẢO

 
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

-       Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2021.

-       Địa điểm: Phòng họp Trụ sở chính Công ty số 20 - đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

-       Thành phần: Thành viên Hội đồng quản trị, toàn thể cổ đông và Quý khách mời cùng CBNV của Công ty.

 

Thời gian

Nội dung chương trình

Thực hiện

I

ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU

8h15-8h30

Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu

Ban tổ chức

II

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

8h30-8h45

Kiểm tra tư cách cổ đông, Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

8h45-9h00

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội, Thông qua Chương trình

Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu

Ban tổ chức

 

III

BÁO CÁO, TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA

 

9h00-09h30

 

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;

Chủ tịch HĐQT

 

09h30-10h00

- Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán,  một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;

Kế toán trưởng

10h00-10h40

 

Tờ trình các vấn đề xin biểu quyết thông qua của đại hội:

 

 

 - Phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty – chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty;

- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đoàn Chủ tịch, Cổ đông, HĐQT.

IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

 

 

10h40-11h30

Thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Ban thư ký

 

Tuyên bố bế mạc Đại hội

Đoàn Chủ tịch

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

      Trụ sở: Số 20, Đường Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

š²²²²²²²²›

 

B

ÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021)

 

Kính thưa Quý Cổ đông!

 

Hội đồng Quản trị Công ty CP ĐT&XD VNECO 9 xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm các phần sau:

-   Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (và từng thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 2020;

-   Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty;

-   Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020;

-   Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý;

-   Kế hoạch định hướng phát triển Công ty cho những năm tiếp theo.

 

I.               Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (và từng thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 2020

1.              Về quản trị Công ty

Trong những năm qua, công tác quản trị Công ty đã từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Hệ thống các biện pháp quản lý và kiểm soát nội bộ của công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật về chứng khoán, về công ty đại chúng và công ty niêm yết. Trong đó tập trung vào việc xây dựng hệ thống các quy tắc ứng xử trong các mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Cổ đông và Các bên có liên quan khác. Cụ thể hệ thống các quy tắc ứng xử này đã:

(1) Quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận chức năng trong việc giám sát, quản lý, thúc đẩy tạo một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả;

(2) Bảo vệ và tạo điều kiện thực hiện các quyền của cổ đông, đảm bảo tất cả các cổ đông được đối xử công bằng, kể cả cổ đông thiểu số và cổ đông nước ngoài;

(3) Chỉ rõ các quyền của các bên liên quan theo quy định của pháp luật;

(4) Công bố công khai và chính xác các vấn đề liên quan đến công ty như tình hình tài chính, tình hình quản trị, điều hành…;

(5) Làm rõ trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với Công ty và các Cổ đông trong việc đưa ra định hướng chiến lược và sự giám sát có hiệu quả của Hội đồng quản trị.

2.               Về hoạt động của Hội đồng quản trị

 

2.1  Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT):

– Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 22/05/2020 bao gồm các thành viên sau:

1. Bà: Vũ Thị Thanh Nga – Chủ tịch HĐQT

2. Ông: Nguyễn Công Quyền – Thành viên HĐQT

3. Ông: Hồ Văn Quang – Thành viên HĐQT độc lập

4. Ông: Nguyễn Văn Cải – Thành viên HĐQT độc lập

– Từ ngày 22/05/2020 đến nay gồm các thành viên:

1. Bà: Vũ Thị Thanh Nga – Chủ tịch HĐQT

2. Ông: Nguyễn Công Quyền – Thành viên HĐQT

3. Ông: Nguyễn Văn Cải – Thành viên HĐQT độc lập

4. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan – Thành viên HĐQT độc lập

2.2  Hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

HĐQT đã triệu tập ĐHĐCĐ, dự thảo chương trình họp, thông báo và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán; Thù lao chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT cho năm 2020; Các chỉ tiêu tài chính năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022; Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo yêu cầu kinh doanh thực tế; Thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với những lao động có đơn xin thôi việc.

Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để đánh giá kết quả cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đồng thời ra Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Theo sát tình hình biến động về kinh tế, tình hình thị trường xây dựng điện, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương án chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường và định hướng của HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. 

Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2020 (bao gồm cả soát xét Báo cáo Tài chính giữa niên độ) là Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam. Hiện Báo cáo đã được kiểm toán xong và đã gửi cho các cơ quan chức năng.

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

Việc Công bố thông tin theo quy định cũng đã được Chủ tịch HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

2.3 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 07 cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp và các hoạt động khác. Các cuộc họp đều có sự tham dự của đầy đủ thành viên Hội đồng Quản trị, những thành viên vắng mặt cho ý kiến bằng văn bản. Hội đồng Quản trị đã ban hành và chỉ đạo thực thi các Nghị quyết sau:

-       Nghị quyết số 126/2020/NQ-HĐQT ngày 12/03/2020 điều chỉnh phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết theo hình thức mua lại cổ phiếu quỹ từ cổ đông hiện hữu.

-       Quyết định số 146/QĐ/CT.HĐQT/VNECO9-2020 ngày 25/04/2020 không tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 25/04/2020 (do hạn chế tập trung đông người để phòng tránh Covid theo chủ trương của cơ quan quản lý nhà nước).

-       Nghị quyết số 186/2020/ NQ-HĐQT ngày 09/06/2020 điều chỉnh phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết theo hình thức mua lại cổ phiếu quỹ từ cổ đông hiện hữu.

-       Quyết định số 233/QĐHĐQT/VNECO9/2020 ngày 29/12/2020 thu hẹp diện tích văn phòng trụ sở chính công ty.

-       Quyết định số 234/QĐHĐQT/VNECO9/2020 ngày 29/12/2020 thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao.

-       Quyết định số 235/QĐHĐQT/VNECO9/2020 ngày 29/12/2020 chuyển nhượng bất động sản tại số 22 và 24, đường 52, Phường Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp HCM.

-       Quyết định số 236/QĐHĐQT/VNECO9/2020 ngày 29/12/2020 thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định.

-       Nghị quyết số 239/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty đối với ông Lê Ngọc Anh.

-       Nghị quyết số 240/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty đối với bà Phan Thị Thanh Vì.

 

3.              Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt của Công ty  năm 2020

Năm 2020, VNECO 9 đạt tổng doanh thu 13.035.728.350 đồng, kết quả hoạt động kinh doanh thấp, không đạt hiệu quả, kinh doanh lỗ trong năm 2020 là (21.909.787.850) đồng. Lĩnh vực xây dựng điện (là lĩnh vực duy nhất năm 2020 công ty hoạt động) gặp nhiều khó khăn (và do đó có bước điều chỉnh của ĐHĐCĐ và HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh). Cụ thể:

3.2.1           Kết quả kinh doanh năm 2020

               (Đvt: đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2020

Năm 2019

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

13.035.728.350

27.309.645.463

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

Doanh thu thuần

13.035.728.350

27.309.645.463

Giá vốn hàng bán

15.169.596.979

79.695.549.555

Lợi nhuận gộp

(2.133.868.629)

(52.385.904.092)

Doanh thu hoạt động tài chính

 

188.981.282

 

421.626.967

Chi phí tài chính

 

12.424.270

Trong đó:  chi phí lãi vay

 

12.187.671

Chi phí bán hàng

 

 

Chi phí quản lý doanh nghiệp

17.512.005.488

9.955.646.714

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

(19.456.892.835) 

(61.932.348.109)

Thu nhập khác

 

-  

Chi phí khác

2.452.895.015 

14.302.782

Lợi nhuận khác

(2.452.895.015) 

(14.302.782)

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

(21.909.787.850) 

(61.946.650.891)

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

 

 -  

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

 

 -  

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

 

(21.909.787.850) 

(61.946.650.891)

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

(1.749) 

(4.946)

        3.2.2    Về sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp

Năm 2020, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vẫn còn rất khó khăn. Đối với Công ty, năm 2020 Công ty chỉ thực hiện phần còn lại của các gói thầu đã ký hợp đồng trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông quyết định chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

3.2.3                        Về hoạt động trên thị trường chứng khoán

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán.

 

4.             Đánh giá và giám sát của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc.

- Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất với Ban Giám đốc để kiểm tra tình hình kinh doanh của công ty, qua đó có những chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời cho các định hướng phát triển của Công ty.

II.            Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng phát triển Công ty cho các năm tiếp theo.

1.              Định hướng phát triển

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

Tái cơ cấu mô hình tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với định hướng của ĐHĐCĐ.

2.              Một số chỉ tiêu kế kế hoạch năm 2021:

Vốn Điều lệ:                                                   125.236.130.000 đồng.     

Hạn mức vay vốn ngân hàng (cả bảo lãnh):  ………………… đồng.

Các chỉ tiêu khác:       (đvt: đồng)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Stt

Tên Công trình

Doanh thu

Giá vốn

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

LN gộp

 

Chi phí QLDN

 

LN thuần

 

Tổng LN kế toán trước thuế

 

CP thuế TNDN (20%)

 

Lợi nhuận sau thuế

 

 

                                                                                       Nha Trang, ngày      tháng 04 năm 2021

                                                                                                   TM. Hội đồng quản trị

                                                                                                               Chủ tịch

 

                                                                                                      VŨ THỊ THANH NGA


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

 VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

 
 
 


Số: 01/2021/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Nha Trang, ngày      tháng  04  năm 2021

 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-       Căn cứ Điều lệ của Công ty;

-       Căn cứ vào Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty  TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;

-       Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 02/04/2021.

Trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

1.    Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.

2.    Thông qua thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2021:

-  Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT  3.000.000  đồng/người/tháng

3.    Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2021.

Chỉ tiêu

Số tiền (VNĐ)

1. Vốn điều lệ:

 

2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

 

3.  Giá vốn hàng bán:

 

4. Lợi nhuận gộp:

 

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:

 

6. Lợi nhuận thuần:

 

7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:

 

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

 

9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

 

 

4.    Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo tài chính bán niên năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

 

5.    Thông qua việc chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng tại địa chỉ trụ sở chính số 20 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giao cho HĐQT lựa chọn địa điểm đặt trụ sở chính Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm sửa đổi điều lệ, thông báo với các đối tác, đăng ký với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật…

 

6.    Miễn nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Nguyễn Công Quyền. Ông Nguyễn Công Quyền có trách nhiệm: bàn giao công việc, tài sản liên quan; báo cáo hoạt động thu chi, những tồn tại vướng mắc liên quan đến hoạt động của Công ty tính đến thời điểm ông được miễn nhiệm; thực hiện bàn giao công việc, hồ sơ Công ty với Giám đốc được bổ nhiệm mới; chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty.

 

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

 

 

 

 

 

    Vũ Thị Thanh Nga

                                                                                   

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DỰ THẢO

 
 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Số:         /NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Căn cứ:

-      Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Công hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26-11-2014;

-      Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;

-      Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

-      Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 ngày 28/04/2021.

 

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020 đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua thù lao Thư ký Công ty – chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2021:

-  Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT

3.000.000  đồng/người/tháng

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2021.

Chỉ tiêu

Số tiền (VNĐ)

1. Vốn điều lệ:

 

2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

 

3.  Giá vốn hàng bán:

 

4. Lợi nhuận gộp:

 

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:

 

6. Lợi nhuận thuần:

 

7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:

 

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

 

9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

 

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo tài chính bán niên năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 5. Thông qua việc chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng tại địa chỉ trụ sở chính số 20 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giao cho HĐQT lựa chọn địa điểm đặt trụ sở chính Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm sửa đổi điều lệ, thông báo với các đối tác, đăng ký với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật…

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Nguyễn Công Quyền. Ông Nguyễn Công Quyền có trách nhiệm: bàn giao công việc, tài sản liên quan; báo cáo hoạt động thu chi, những tồn tại vướng mắc liên quan đến hoạt động của Công ty tính đến thời điểm ông được miễn nhiệm; thực hiện bàn giao công việc, hồ sơ Công ty với Giám đốc được bổ nhiệm mới; chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty.

Điều 7. Điều khoản thi hành

-         Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

-         Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông.                                                  

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

-        UBCKNN, Hnx;

-        TV HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);

-        Gửi các cổ đông (Đăng trên http://vneco9.com)

-        Lưu VNECO9.

                   CHỦ TỊCH

 

 

 

 VŨ THỊ THANH NGA

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

GIẤY UỶ QUYỀN DỰ HỌP

(Về việc dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VNECO 9)

 

 

Kính gửi: - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

 

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu): …………………… ngày cấp …………… nơi cấp …………………..

Là người đại diện theo pháp luật của (trường hợp cổ đông là tổ chức: …………………………………………………………………………………………………..

Là cổ đông có mã số cổ đông (trường hợp là cá nhân): ……………………………………….

Nay tôi uỷ quyền cho Ông (Bà): ……………………………………………………………….

Có mã số cổ đông: ……………………………………………………………………………...

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu): …………………… ngày cấp …………… nơi cấp …………………..

người đại diện: ………………… cổ phần của tôi, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được tổ chức vào ngày 28/04/2021 theo Thông báo mời họp ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

                                                                                   ..................., ngày … tháng ….  năm 2021

                                                                                                      Người ủy quyền

               (Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

(Về việc dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VNECO 9)

 

Kính gửi: - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

 

 

Tôi tên: ………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu): …………………… ngày cấp …………… nơi cấp ………………….

Mã số cổ đông (trường hợp là cổ đông): …………………………………………………........

Là người đại diện theo pháp luật của (trường hợp cổ đông là tổ chức pháp nhân): ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Số cổ phần phổ thông sở hữu: …………………………………………………………….........

Số cổ phần phổ thông nhận ủy quyền (trường hợp nhận uỷ quyền dự họp): …………………………………………………………………………………………………..

Xác nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được tổ chức vào ngày 28/04/2021 theo Thông báo mời họp ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. 

 

                                                                               ..................., ngày … tháng …  năm 2021

        (Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

 

 

 

                                                                          

 

 

Chia sẻ | Gửi YM | Về đầu trang | Quay lai | Lượt xem: 663